21st International Workshop For Young Scientists BIOPHYS SPRING 2022

Opis

Warsztaty BIOPHYS SPRING organizowane są od 20 lat co roku naprzemiennie w czterech krajach: Węgrzech (Gödöllő), Czechach (Praga), Polsce (Lublin) i na Słowacji (Nitra). W 2022 roku odbędą się w Nitrze na Słowacji.

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” łączą w sobie trzy podstawowe zadania:

  • wymianę badawczych doświadczeń zawodowych,
  • integrację środowisk naukowych młodych ludzi z różnych krajów,
  • budowanie pierwszego dorobku konferencyjnego młodych naukowców.

Dodatkowo celem jest doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.

Inicjatywa organizowania Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” wynika z faktu, iż renomowane konferencje naukowe poprzez selekcję abstraktów stawiają na prezentacje wyników badań naukowców i zespołów badawczych o ugruntowanej pozycji w świecie nauki. W dążeniu do osiągniecia najwyższego możliwego prestiżu każdej konferencji – pomijani są młodzi naukowcy rozpoczynający dopiero karierę naukową. Dlatego BioPhys Spring ma w swym założeniu stworzyć środowisko swobodnej wymiany informacji naukowych i stanowić równocześnie swoisty trening konferencyjny dla młodych naukowców. Przy czym należy podkreślić, że poziom naukowy konferencji nadzorowany jest przez opiekunów merytorycznych (doświadczonych naukowców) z każdej instytucji współorganizującej konferencję, a wyniki prezentowanych prac są de facto efektem poważnej pracy naukowej realizowanej w Instytucjach, w których współuczestniczą młodzi naukowcy.

Warsztaty ukierunkowane są na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował będzie między innymi: tematykę badań naukowych, która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy na cele spożywcze i niespożywcze, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska.

W ramach warsztatów planowane są wykłady zaproszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników spotkania. W warsztatach uczestniczyć będą młodzi naukowcy uczestnicy Studiów Doktoranckich poszczególnych ośrodków i Szkół Doktorskich (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych) Instytutu Agrofizyki PAN oraz doświadczeni pracownicy naukowi z Węgier, Polski. Słowacji i Czech. Całość warsztatów podzielona będzie na kilka bloków tematycznych obejmujących m.in.: fizyczne i fizykochemiczne metody badań obiektów biologicznych, ocenę jakości oraz funkcjonalności surowców i produktów żywnościowych, wykorzystanie biomasy na cele energetyczne. W każdym bloku tematycznym przewidziane są wykłady doświadczonych naukowców z jednostek naukowych – współorganizatorów konferencji, zaproszonych wybitnych specjalistów oraz prezentacje ustne młodych uczestników.

Warsztaty dofinansowane są w ramach projektu: 21st International Workshop For Young Scientists BIOPHYS SPRING 2022 finansowanego w ramach umowy nr DNK/SN/513158/2021 z 26.11.2021 r. w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 10 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka.

Organizatorzy

Organizatorami są:

  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska)
  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska)
  • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (Polska)
  • Czech University of Life Sciences, Prague (Republika Czeska)
  • Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
  • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Węgry)
Skip to content