Rozpoczęcie programu talentON II – kontynuacja działań wspierających osoby zdolne

Bazując na literaturze, doświadczeniach z realizacji Programu wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej talentON, a także opracowanego oraz wdrożonego w ramach pilotażowych zajęć Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie zauważyliśmy, że brak kompleksowej oceny zasobów uczniów zdolnych przyczynia się do nieharmonijnego ich rozwoju i obniża ich dobrostan. Dotychczas na poziomie polityki ogólnokrajowej w Polsce nie zostały wypracowane standardy diagnostyczne dla uczniów zdolnych, spójny system identyfikacji czy rozwijania talentów, choć większość krajów posiada takie rozwiązania od co najmniej pół wieku.

W odpowiedzi na zaobserwowane wyzwania kontynuujemy ideę zapoczątkowaną w Programie wsparcia talentON, którą kierunkujemy głównie na opracowanie i zwalidowanie modelu diagnozy uczniów zdolnych z uwzględnieniem analizy czynników środowiskowych. W tym celu zrealizujemy przedsięwzięcie zatytułowane „TalentON II – opracowanie standardu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia zdolnego”. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Celem głównym realizacji projektu TalentON II jest opracowanie standardu kompleksowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów z ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym w oparciu o zweryfikowany w badaniach empirycznych model teoretyczny. Realizacja celu będzie możliwa dzięki utworzeniu Centrum Diagnozy Ucznia Zdolnego.

W ramach projektu opracujemy model teoretyczny – Kompleksowa Ocena Potencjału Ucznia Zdolnego (KOPUZ), który zweryfikujemy w ramach działań polegających na bezpośrednim wspieraniu uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli. Realizacja programu TalentON II podzielona jest na etapy:

I etap: Opracowanie modelu teoretycznego diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia zdolnego (KOPUZ – Kompleksowa Ocena Potencjału Ucznia Zdolnego).

II etap:  Opracowanie wielowymiarowego narzędzia diagnostycznego

III etap: Opracowanie standardu działań edukacyjno-specjalistycznych w odpowiedzi na diagnozę KOPUZ

IV etap: Opracowanie mapy zasobów lokalnych i ogólnopolskich

V etap: Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy uczniów zdolnych

VI etap: Opracowanie publikacji naukowej z opisem standardu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów zdolnych

TalentON II to także wsparcie metodyczne, doradcze i szkoleniowe dla nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Istotnym komponentem kompleksowego wspierania uczniów jest również pomoc kierowana do ich rodziców/opiekunów. Na każdym etapie wsparcia dziecka objętego w Centrum Diagnozy Ucznia Zdolnego, rodzic będzie mógł skorzystać ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego. Rodzic będzie miał zapewnione doradztwo u specjalisty, który pracuje z jego dzieckiem lub specjalizuje się w zagadnieniu/problemie zgłaszanym przez rodzica.

Grupa docelowa i rekrutacja
Rekrutacja uczniów objętych wsparciem odbędzie się w oparciu o autorskie narzędzie Fundacji Polskiej Akademii Nauk, a przeprowadzi ją zespół ekspertów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi uzdolnionymi. Wsparciem w ramach funkcjonowania Centrum Diagnozy Ucznia Zdolnego mieszczącego się w Lublinie zostanie objętych 300 osób zdolnych z woj. lubelskiego, w wieku 9-19 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół z obszarów wiejskich.

O rekrutacji poinformujemy w oddzielnym komunikacie szkoły z województwa lubelskiego, ale również organizacje pozarządowe zajmujące się uczniami zdolnymi, koła zainteresowań, a także poprzez kontakty bezpośrednie.

Grupę docelową stanowić będą: uczniowie zdolni oraz ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele, specjaliści szkolni i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (przede wszystkim z woj. lubelskiego i mazowieckiego).

W ramach projektu zaplanowano również działania otwarte (nieograniczające się do określonego terytorium działania), np. szkolenie on-line dla nauczycieli o pracy z uczniem zdolnym.

Okres realizacji projektu: od 2023-12-08 do 2026-07-08

Więcej o planowanych działań można przeczytać w zakładce „Projekty” [LINK bezpośredni]