18. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2019”

Opis

 

W dniach 22-24 maja 2019 r. w  Gödöllő na Węgrzech odbyły się 18. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2019”.

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania:  Udział w XVII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring 2019” / 18th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2019” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 956/P-DUN/2018 z dnia ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W ramach warsztatów BioPhys Spring 2019 wszyscy uczestnicy spotkania wygłosili ustne prezentacje z obszaru nauk fizycznych mających zastosowanie w biologii czy rolnictwie. Zakres prezentowanych prac był bardzo szeroki i obejmował między innymi wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu produkcji rolniczej. Udział w warsztatach umożliwia doskonalenie umiejętności prezentacji wyników badań, sprzyja integracji środowiska naukowego, wymianie doświadczeń i pomysłów wśród młodych naukowców oraz doświadczonych pracowników naukowych a także sprzyja podejmowaniu wysiłków na rzecz kształtowania przyszłych pokoleń naukowców.

Całość warsztatów podzielona była na 5 bloków tematycznych obejmujących m.in.: fizyczne, fizykochemiczne oraz spektroskopowe metody badań obiektów biologicznych, ocenę jakości oraz funkcjonalności surowców i produktów żywnościowych, wykorzystanie biomasy na cele energetyczne oraz doskonalenie metod pozyskiwania energii odnawialnej. W każdym bloku tematycznym prezentowane były wykłady doświadczonych naukowców z jednostek naukowych – współorganizatorów konferencji, zaproszonych wybitnych specjalistów oraz prezentacje ustne młodych naukowców, uczestników Studiów Doktoranckich.

W trakcie warsztatów zorganizowana została także sesja wyjazdowa do Uniwersytetu Karola Eszterházyego w miejscowości Eger, gdzie uczestnicy warsztatów wzięli udział w pokazach z fizyki i astronomii oraz zapoznali się z historią miasta.

Podczas sesji tematycznych głoszone były proszone referaty plenarne doświadczonych, wybitnych naukowców:

 • Prof. Józef Horabik: DEM modelling of tensile strength of starch tablets
 • Prof. István Farkas: Development of solar cell efficiencies
 • Prof. Z.Hlaváčová, V. Ardonová, M. Božiková, P. Hlaváč and J. Brindza: Electrical properties of two types of perga
 • Prof. V. Vozárová, A. Petrovićand J. Csillage: Fast originality control of products by DSC methods
 • Prof. I. Seres and P. Vig: Experiments at low temperature

Wygłoszono 37 referatów, w tym 23 referaty uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.

Komitet Naukowy warsztatów „BioPhys Spring 2019” z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, reprezentowali: prof. dr hab. Józef Horabik i dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN. Natomiast Fundację PAN mgr Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji a Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jan Gliński.

Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez aranżowanie wymiany osobowej między uznanymi ośrodkami naukowymi, nawiązywanie współpracy i poszukiwanie partnerów do przyszłych międzynarodowych programów badawczych, promocję wiedzy na wszystkich poziomach edukacji w celu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „18th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2019 – Book of Abstracts”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Konferencji.

 

Program

Program warsztatów do pobrania: BPS 2019 Program

Organizatorzy

Organizatorami BioPhys Spring 2019 byli:

 • Uniwersytet Szent István w Gödöllő (Węgry),
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska),
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska),
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska),
 • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja),
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy)
Skip to content