O nas

Fundacja, początkowo działająca pod nazwą „Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie – Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, została ustanowiona 31 marca 2003 roku. Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania będą w sposób efektywny  stymulowały  dialog  pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

Zarząd Fundacji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:

Ireneusz Samodulski

Paweł Chojnacki

Przewodniczący Rady Fundacji – prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN

Celami działalności Fundacji są:

 1. Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.
 2. Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.
 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.
 4. Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.
 5. Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.
 6. Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i uzupełniania wyposażenia.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.
 8. Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.
 9. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 10. Wspieranie rozwoju wspólnot, i społeczności lokalnych.
 11. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym upowszechnianie i obrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce oraz poza jej granicami.
 12. Promowanie, inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu polityki i ekonomii społecznej.
 13. Promowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój rynku pracy.
 14. Wspieranie działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie idei wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy efektywności energetycznej.
 15. Wspieranie rozwoju systemu edukacji.
 16. Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie statutowej działalności Fundacji.
 17. Promocja zdrowia, profilaktyka prozdrowotna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.
 2. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 3. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 4. Aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej poprzez inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury.
 5. Organizowanie i finansowanie prac naukowo – badawczych oraz samodzielne prowadzenie takich prac.
 6. Popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, kulturalnych i gospodarczych.
 7. Promocję i wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych oraz wspólne podejmowanie w tym zakresie przedsięwzięć z innymi podmiotami.
 8. Organizowanie różnych form wymiany doświadczeń, między innymi poprzez prowadzenie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej.
 9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji.
 10. Szkolenie pracowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji społecznych.
 11. Organizowanie imprez naukowych i kulturalnych, konferencji, wystaw, targów i tym podobnych.
 12. Ustanawianie stypendiów i nagród.
 13. Pomoc pracownikom nauki oraz kreatorom przedsiębiorczości w rozpoczęciu kariery zawodowej i wdrażaniu wyników badań naukowych, zwłaszcza poprzez tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko naukowo-techniczne do wprowadzania swoich osiągnięć na zasadach rynkowych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprzez przyznawanie nagród i stypendiów.
 14. Inspirowanie i wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
 15. Udział w inicjatywach zmierzających do restrukturyzacji, dostosowywania instytucjonalnego oraz wspomagania nauki, innowacji  rozwoju gospodarczego, szczególnie w aspekcie integracji europejskiej.
 16. Prowadzenie działalności na rzecz instytucji państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, szczególnie w aspekcie promocji rozwoju naukowo-gospodarczego na bazie potencjału ośrodków naukowych i naukowo-badawczych.
Skip to content