Oferta

BADANIA I DORADZTWO STRATEGICZNE

W strukturze Fundacji Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje Zakład Analiz Społecznych i Ekonomicznych, którego członkowie posiadają bogate doświadczenie naukowe i zawodowe. Zakład realizuje swoje zadania poprzez:

 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac związanych z badaniem opinii społecznej,
 • gromadzenie, analizę, opracowywanie i udostępnianie wybranych danych z przeprowadzonych badań opinii społecznej,
 • upowszechnianie wybranych opracowań i raportów z badań,
 • prowadzenie badań zjawisk ekonomicznych w skali makro i mikro,
 • prowadzenie diagnoz potrzeb w obszarze systemu oświaty, tworzenie raportów zapotrzebowania w zakresie kształcenia kadry nauczycielskiej i kierowniczej, doposażenia jednostek oświatowych, dokształcania ponadprogramowego,
 • opracowywanie strategii i planów rozwojowych samorządów i przedsiębiorstw.

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Fundacja Polskiej Akademii Nauk świadczy kompleksowe usługi w zakresie realizacji specjalistycznych szkoleń dla administracji publicznej. W ofercie posiadamy szeroki katalog kursów, dostosowany do wymogów prawnych i organizacyjnych funkcjonowania administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego. Realizujemy szkolenia podnoszące kompetencje i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. W naszej ofercie znajdują się szkolenia z obszaru kompetencji osobistych, społecznych, menadżerskich.

Organizujemy szkolenia m.in. z następujących obszarów tematycznych:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Instrukcja kancelaryjna, archiwum zakładowe i jednolity rzeczowy wykaz akt
 3. Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej
 4. Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, BHP
 5. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 6. Dostęp do informacji publicznej
 7. Prawo Zamówień Publicznych
 8. Funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury
 9. Kontrola zarządcza, wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
 10. Podatek VAT, podatek dochodowy, podatki i opłaty lokalne
 11. Egzekucja administracyjna
 12. Budżet i księgowość jednostek samorządu terytorialnego
 13. Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 14. Prawo oświatowe
 15. Prawo budowlane
 16. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 17. Zagospodarowanie przestrzenne
 18. Gospodarka nieruchomościami
 19. Ewidencja ludności
 20. Zadania i kompetencje Publicznych Służb Zatrudnienia
 21. Zarządzanie kryzysowe
 22. Profesjonalna obsługa klienta

i wiele innych …

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Agnieszka Skwarzyńska

Tel. 81 745 06 00

Tel. kom. 514 062 750

e-mail: [email protected]

 

OBSŁUGA PROJEKTÓW

Fundacja Polskiej Akademii Nauk posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Świadczymy usługi eksperckie w zakresie kompleksowej obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Masz pomysł na realizację projektu? Doradzimy, skąd pozyskać środki.

Nie masz doświadczenia w pisaniu projektów? Doradzimy, jak to zrobić.

Przeprowadzimy Twój projekt przez wszystkie etapy realizacji, abyś mógł w pełni skupić się na wizji rozwoju swojej organizacji.

 

USŁUGI ASYSTENCKIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest wsparciem wysokiej jakości, dostosowanym do indywidualnych potrzeb wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Oferujemy m.in:

 1. wspieranie podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 2. organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną,
 3. organizowanie wsparcia społecznego,
 4. pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej,
 5. wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.

Wsparcie w ramach usług asystenckich jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Decyzja o przyznaniu usług asystenckich będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niepełnosprawnej.

Skip to content