Inicjatywy FPAN

Projekt STRATEGOR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizuje projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który jest wdrażany w ramach konkursu organizowanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

Eksperci Fundacji PAN, UKSW oraz KUL dokonali analizy 600 gminnych SRPS pod kątem ich przydatności do planowania i zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej oraz zgodności z celami i kierunkami zawartymi w obowiązujących programach krajowych. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania Podręcznika metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, służącego przygotowaniu SRPS poprawnych pod względem metodycznym.

W Podręczniku metodycznym, opracowanym przez ekspertów Fundacji PAN w ramach kolejnego zadania projektowego, zaprezentowano kompleksowe rozwiązania dla panowania strategicznego w obszarze polityki społecznej na poziomie lokalnym. Zawarte w opracowaniu metody i techniki nadają nowy standard praktyce prac nad SRPS. OPS oraz JST otrzymują usystematyzowany wzorzec dostarczający wiedzy w zakresie aktualizacji bieżących i opracowania kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przygotowane narzędzie dostępne jest na platformie e-learningowej, znajdującej się pod adresem www.strategor-pan.pl. Podręcznik metodyczny otrzymał pozytywną opinię Komitetu Sterującego projektem, w skład którego wchodzą m.in.: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS oraz Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie EFS MIiR, a także reprezentacji środowiska naukowego i JST. Podręcznik został również zarekomendowany samorządom przez MRPiPS jako spełniający wymagania metodyczne do tworzenia SRPS.

W trakcie trwania projektu nieustannie prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (www.strategor-pan.pl), oferującej m.in. wspomniany podręcznik metodyczny, szkolenie omawiające poszczególne etapy prac nad SRPS, dodatkowe materiały i narzędzia pomocne przy opracowywaniu strategii, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami oraz wiele innych.

Do dyspozycji uczestników projektu pozostają regionalni doradcy i eksperci, którzy:

 • świadczą bieżące doradztwo w zakresie praktycznego stosowania podręcznika i obsługi platformy e-learningowej,
 • przeprowadzą indywidualne konsultacje w zakresie dostosowania SRPS do nowych standardów,
 • przygotują raport jakościowy o aktualnej SRPS,
 • wiele innych.

Zakres świadczonego wsparcia opisany jest w platformie szkoleniowej. Udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu bezpłatne.

Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (znajdującego się na stronie www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie przesłanie go na adres Makroregionalnego Biura Doradczego, właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl oraz tutaj).

FaBeRNET

FaBeRNet (Family Business Research Network) jest inicjatywą stworzenia sieci współdziałania i współpracy naukowców, reprezentujących wszystkie polskie ośrodki naukowe, którzy zajmują się badaniami nad przedsiębiorstwem rodzinnym (przedsiębiorczością rodzinną).

Inicjatorami FaBeRNET są: prof. dr hab. Jerzy Węcławski, dr hab. Wojciech Popczyk prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Safin prof. WSB we Wrocławiu oraz dr hab. Robert Zajkowski prof. UMCS.

FaBeRNet będzie docelowo stowarzyszeniem nierejestrowym z siedzibą (sekretariat) w Lublinie, przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych UMCS. Uczestnikami Sieci będą sygnatariusze deklaracji założycielskiej oraz wszyscy, którzy zechcą do niej przyłączyć w przyszłości.

Inicjatywa ma na celu stworzenie platformy współpracy nastawionej na:

 • inicjowanie i prowadzenie dyskusji nad podstawowymi problemami i wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami rodzinnymi,
 • upowszechnianie dobrych praktyk badawczych w tym obszarze,
 • „filtrowanie” szkodliwych działań quasi-naukowych,
 • generowanie nowych kierunków badań i poszukiwań zastosowania znanych teorii do eksploracji nowych obszarów,
 • animowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, organizacyjnych i edukacyjnych,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia dla przedsięwzięć członków sieci oraz osób trzecich,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych – przygotowywanie i recenzowanie publikacji,
 • wspieranie młodych przedstawicieli nauki (doktorantów) w ich przedsięwzięciach naukowych i badawczych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.fabernet.org

Zintegrowane Innowacyjne Programy – MODEL MAZOWIECKI

Celem projektu był wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w województwie mazowieckim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Zintegrowanych Innowacyjnych Programów o charakterze wczesnej interwencji ukierunkowujących rozwój zawodowy.

Projekt ”PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim

Projekt „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w woj. Lubelskim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Innowacyjnych Programów integralnych (IPI) o charakterze wczesnej interwencji.

Cele szczegółowe:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
 2. Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie.
 3. Zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem młodzieży narażonej na współczesne uzależnienia.

 

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu o system akredytacji „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych”.

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowany był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu.

E-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (E-OZEL)

Projekt był odpowiedzią na niskie zainteresowanie uczniów województwa lubelskiego kontynuowaniem kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jego celem było opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie podnoszenia zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształceniem na kierunkach kluczowych dla GOW: energetyka i ochrona środowiska.

W ramach projektu opracowano PRODUKT FINALNY: e-OZEL (e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny), obejmujący innowacyjny internetowy system rozwoju kompetencji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzący do wzrostu ilości uczniów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

Projekt „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakładce „Publikacje” znajdują się opracowania przygotowane w ramach projektu

Skip to content