Publikacje

SPORY W XXI WIEKU O POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ POLSKI. INTERPRETACJE RACJI STANU.

Baza piśmiennictwa światowego zakresu stosowanych modeli..

Raport diagnostyczny Rozumienie i analiza polityki zagranicznej w światowym piśmiennictwie politologicznym

Raport z zakresu analizy stosowalności w Polsce modeli analitycznych i podejść teoretycznych

Raport z zastosowania modelu analitycznego myśli politycznej

Charakterystyka programów polityki zagranicznej Polski

Wykaz śladów i świadectw myśli politycznej

Identyfikacja pól konfliktowych najważniejszych orientacji ideologiczno-programowych w Polsce w odniesieniu do polityki zagranicznej

Raport diagnostyczny z zakresu wpływu podejść teoretycznych, modeli analitycznych i paradygmatów ideologicznych na koncepcje i programy polityki zagr. Polski w XXI w

Raport z diagnozy najważniejszych spraw międzynarodowych spornych

Neorealistyczna i neoliberalna teoria stosunków Istota – warianty – ewolucja

Kierunki geograficzne polityki zagranicznej Polski

Raport ewaluacyjny koncepcji i programów w odniesieniu do polityki zagranicznej Polski głównych nurtów politycznych we współczesnej polskiej

 

Diagnoza integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty

Proces integracji społecznej dzieci ukraińskich z klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w polskim systemie oświaty. Raport z badań.
Proces integracji społecznej dzieci ukraińskich z klas 4-6 szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty. Raport z badań.
Proces integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty z perspektywy polskich uczniów klas 4-6. Raport z badań.
Proces integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty z perspektywy polskich uczniów klas 7-8 w szkołach podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Raport z badań.
Diagnoza problemów w kontekście integracji rówieśniczej dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Raport z badań jakościowych.

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Pomiar zasobów psychospołecznych uczniów – podręcznik
Diagnoza zasobów psychospołecznych uczniów, nauczycieli i rodziców w okresie pandemii

Uwarunkowania jakości życia dzieci w młodszym wieku szkolnym w czasie pandemii COVID-19

Jakość życia adolescentów w czasie pandemii COVID-19. Część 1

Jakość życia adolescentów w czasie pandemii COVID-19. Część 2: Praktyczny poradnik profilaktyki i wsparcia

Mechanizmy generujące wielowymiarowe wsparcie rodzicielskie w warunkach stresu wywołanego przez pandemię COVID-19. Analiza zależności wynikających z poszerzonego modelu zasobów Stevena Hobfolla

Mechanizmy regulujące wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza zależności wynikających z zasad teorii zachowania zasobów Stevena Hobfolla

Projekt STRATEGOR

Raport końcowy z przeglądu 600 gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych

Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim – program DIALOG

Program Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej w województwie lubelskim w oparciu o wykorzystanie humanistyki

Zintegrowane Innowacyjne Programy – MODEL MAZOWIECKI

Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej P I. Program profilaktyczny seksualnych zachowań ryzykownych młodzieży szczególnego ryzyka

Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej P II. Program zapobiegania przemocy i agresji młodzieży szczególnego ryzyka w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego, uwzględniający młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej P III. Program profilaktyczno-terapeutyczno-readaptacyjny dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów

Podręcznik dla Użytkowników. Komponent K 11. Kwestionariusz Zasobów Wzmacniających Karierę Zawodową Młodzieży Szkolnej

Raport z badań empirycznych ilościowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu ryzykownych zachowań seksualnych (program I)

Raport z badań empirycznych ilościowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu stosowania agresji (program II)

Raport z badań empirycznych ilościowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania/uzależnienia od multimediów (program III)

Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim

INNOWACYJNY PROGRAM INTEGRALNY P I. AZIMUTH VITA. Model wczesnej interwencji – Program life coachingu i doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji kluczowych dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie opuszczającej system edukacji

INNOWACYJNY PROGRAM INTEGRALNY P II. QUO VADIS IUVENIS? Model wczesnej interwencji socjalnej. Program aktywizacji i adaptacji zawodowo-społecznej młodzieży trudnej o zaburzonej osobowości, niedostosowanej społecznie w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego

INNOWACYJNY PROGRAM INTEGRALNY P III. AUCTORIZO LIBERTAS. Model wczesnej interwencji socjalnej. Program profilaktyczny (interwencyjny) zapobiegający zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży o podwyższonym ryzyku uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Narzędzie i metodologia wielowymiarowej i wieloczynnikowej diagnozy przyczyn i obszarów zagrożenia jednostki (młodzieży) wykluczonej społecznie. KOMPONENT K.0.

Raport z badania kluczowego w projekcie Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim

E-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (E-OZEL)

Raport z badania kluczowego „Wzrost zainteresowania studiowaniem na kierunkach gospodarki opartej na wiedzy (GOW) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego”

Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

Uwarunkowania współpracy zasadniczych szkół zawodowych i pracodawców w województwie lubelskim. Raport z badania kluczowego

P.1. Regionalny Program Kształcenia Zawodowego Rekomendacje dotyczące zasad praktycznej nauki zawodu w kontekście wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu innowacyjnego Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych

P.2. Podręcznik metodologii partnerskiego programu rozwojowego szkoły zawodowej we współpracy z pracodawcami

Strategia wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego PI: Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

System akredytacji zasadniczych szkół zawodowych prowadzący do nadania LRKZ

Skip to content