II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Opis

II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne
„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

 

W dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Organizatorem sympozjum był Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW oraz Fundacja PAN.

Sympozjum odbyło się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Mykologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Sympozjum zostało objęte patronatem medialnym przez: Polskie Radio Lublin, Czasopismo Laboratorium, portal e-biotechnologia, oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Konferencja była dofinansowana w ramach umowy 878/P-DUN/2017 (ID wniosku 350099) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Sympozjum oficjalnie otworzył Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie) oraz Pan dr hab. Mieczysław Błaszczyk (SGGW w Warszawie), podkreślając znaczenie narzędzi metagenomicznych w badaniach zbiorowisk mikroorganizmów różnych środowisk.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Ponadto przedstawiona została dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. W ramach konferencji zorganizowano 4 sesje naukowe oraz sesję posterową. Łącznie podczas sympozjum przedstawiono 26 referatów oraz 81 posterów. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów. W sympozjum wzięło udział 145 osób z różnych ośrodków naukowych. Naukowcy reprezentowali ponad 30 jednostek naukowych i uniwersyteckich z takich ośrodków naukowych jak: warszawski, krakowski, łódzki, wrocławski, poznański, olsztyński, szczeciński, lubelski, śląski, toruński, białostocki czy bydgoski. Prezentowane wyniki badań wykonane były niejednokrotnie we współpracy z naukowcami z jednostek zagranicznych z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Włoch czy Tajlandii. Ponadto, dwa spośród referatów plenarnych, zostały zaprezentowane przez polskich naukowców pracujących w wiodących ośrodkach naukowych w Norwegii i Szwecji. Jeden z wykładów odbył się za pośrednictwem połączenia internetowego.

Referaty plenarne wygłosili:

 • prof. dr hab. Adam Jaworski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
  Geny oporności na antybiotyki stanowią część naturalnego metagenomu hodowalnych i niehodowalnych bakterii środowiskowych
 • dr hab. inż. Sławomir Ciesielski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Metagenomika, metatranskryptomika i metaproteomika w badaniach środowiskowych
 • dr Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)
  Różnorodność grzybów glebowych wybranych obszarów zieleni miejskiej w świetle analiz metagenomicznych
 • dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja)
  Rozwój metagenomiki i nowe odkrycia jakich dostarcza w dziedzinie eukariogenezy
 • dr Grzegorz Koczyk (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań)
  Metagenomowym palcem po (filogenomicznej) mapie – bezpośrednia charakteryzacja genów biosyntezy poliketydów w próbkach środowiskowych
 • dr Marcin Pierechod (Uniwersytet w Tromsø, Norwegia)
  Projekt MarZymes: nowe aktywności enzymatyczne ukryte w metagenomach Morza Arktycznego
 • dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (Politechnika Śląska, Gliwice)
  Metagenomika zbiorowisk bakteryjnych środowisk technologicznych
 • dr hab. Urszula Zielenkiewicz (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
  Mikrobiologia uranu

Na zakończenie sympozjum przyznano nagrody za wyróżniające się prace badawcze. Nagrody wręczyli Przewodniczący Komisji Oceniających Pan prof. dr hab. Adam Jaworski i Pani prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN.

Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymała Pani Justyna Adamiak z Politechniki Łódzkiej za pracę pt. „Metagenomika i metabolomika w diagnostyce foxingu” (Justyna Adamiak, Justyna Szulc, Anna Otlewska, Tomasz Ruman, Katarzyna Kubiak, Beata Gutarowska).

Nagrodę za najlepszy poster otrzymał Pan Michał Kalita z UMCS w Lublinie za pracę pt. „Filogenetyczny dowód transferu genów symbiotycznych między bakteriami glebowymi rodzaju Bradyrhizobium i Rhizobium” (Michał Kalita, Wanda Małek, Sylwia Wdowiak-Wróbel, Monika MarekKozaczuk, Magdalena Wójcik).

Wyróżnienie otrzymała również prezentacja Pani Matry Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego (Marta Wrzosek, Alicja Okrasińska, Łukasz Istel, Julia Pawłowska: Grzyby jako wskaźnik jakości środowiska) oraz poster Pani Agnieszki Sroki-Oleksiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Agnieszka Sroka-Oleksiak, Dominika Salamon, Małgorzata Bulanda, Tomasz Gosiewski, Kompleksowa detekcja oraz identyfikacja bakteryjnego DNA we krwi pacjentów z sepsą i u zdrowych osób metodą sekwencjonowania nowej generacji).

Sympozjum wsparły firmy: OpenExome s.c., EURx Sp. z o.o., Genomed S. A., BioMaxima S.A., LABNATEK, NEXBIO Sp. z o.o., MSA System, SULMED, Meranco Sp. z o.o., Materne Polska Sp. z o.o., „AS-Babuni” Sp. z o.o. oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

Program

Program konferencji do pobrania:

Program_Konferencji_”METAGENOMY_RÓŻNYCH_ŚRODOWISK”

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
Członkowie:
dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)
dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)
dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)
dr Karolina Oszust (IA PAN, Lublin)

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Wiesław Barabasz
dr hab. inż. Sławomir Ciesielski
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł
prof. dr hab. Adam Jaworski
dr Grzegorz Koczyk
prof. dr hab. Jan Kucharski
prof. dr hab. Wanda Małek
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
dr Julia Pawłowska
dr Marcin Pierechod
prof. dr hab. Stanisław Pietr
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
prof. dr hab. Maria Rudawska
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka
dr hab. Urszula Zielenkiewicz
dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Patronat honorowy:
prof. dr hab. Cezary Sławiński (IA PAN, Lublin)
prof. dr hab. Artur Zdunek (IA PAN, Lublin)
prof. dr hab. Wiesław Oleszek (IUNG-PIB, Puławy)
Ireneusz Samodulski (Fundacja PAN Oddział w Lublinie)
prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL, Lublin)
dr hab. Mieczysław Błaszczyk (SGGW, Warszawa)

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Patronat Medialny:
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Portal e-biotechnologia
Polskie Radio Lublin
Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski
Forum Akademickie