Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania

Opis

Celem realizacji projektu  “Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania” jest popularyzacja wiedzy naukowej na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, czyli wiedzy z obszaru dziedziny naukowej wg klasyfikacji OECD – nauk społecznych.

Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele polskiego środowiska nauki, przedsiębiorstwa rodzinne oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) zrzeszające i wspierające biznes rodzinny w Polsce. Ponadto, planuje się upowszechnianie wiedzy o zasięgu międzynarodowym.

Projekt będzie miał charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności zostanie zidentyfikowany poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych i zaprezentowany w postaci raportu. Uzyskane wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnie przez środowisko naukowe, biznesowe oraz IOB rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w tym zakresie. Będzie się to odbywało poprzez spotkania zaplanowane w ramach projektu. Przyczyni się to do inicjowania nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu, podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla efektywnej współpracy poprzez popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i promocję nauki.

Proponowany projekt będzie realizowany w oparciu o fundament w postaci kontynuacji i zacieśnienia współpracy świata nauki i biznesu.

W ramach wielotorowego upowszedniania wiedzy naukowej przewiduje się budowę, redakcję w języku polskim i angielskim oraz promocję strony interenetowej, a także opracowanie podcast’ów z anglojęzyczną transkrypcją przekazywanych treści, co pozwoli na umiędzynarodowienie projektu.

Projekt doskonale wpisuje się w światowy nurt szeroko rozumianej popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją triple bottom-line.

Projekt „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania” jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna odpowiedzialność nauki; Umowa i nr projektu SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r. Kwota dofinansowania 477 000,00 zł, całkowita wartość projektu 530 000,00 zł.

Skip to content