Kompendium wiedzy pracowników administracji państwowej

Zespół badawczy Fundacji Polskiej Akademii Nauk opracował kompendium wiedzy urzędnika, na które składają się podręczniki:

  • „Kultura języka pisanego w oficjalnej komunikacji urzędowej”
  • „Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej”
  • „Kultura informacyjna urzędników administracji publicznej (składnik kultury organizacyjnej) źródłem Good Governance
  • „Kultura organizacyjna Good Governance w urzędach wojewódzkich dla efektywnego zarządzania humanistycznego. Praktyczny podręcznik do tworzenia kompleksowego modelu”

Każdy z praktycznych podręczników nie powstałby bez udziału osób, któremu kompendium jest dedykowane – pracownikom administracji publicznej. W drugiej połowie 2019 roku zrealizowano badania ankietowe wśród urzędników kadry kierowniczej i pracowników 5 urzędów centralnej i wschodniej Polski: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dzięki uzyskanym odpowiedziom od ponad 1000 osób, opracowany przez Zespół FPAN materiał będzie mógł służyć urzędnikom administracji publicznej do zgłębiania wiedzy o good governance w praktycznym wymiarze.

 

„Kultura języka pisanego w oficjalnej komunikacji urzędowej”

W podręczniku autorstwa dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL, poruszane są kwestie dot. znaczenia języka pisanego dla komunikowania się urzędu z interesariuszami. Autor podkreśla istotę wskazanego aspektu, który zajmuje ważne miejsce w budowaniu kultury organizacyjnej good governance. Język pisany postrzegany jest, jako jeden z elementów kształtujących tożsamość jednostek administracji publicznej, świadczący o ich stosunku do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, transparentności, etc.

Podręcznik ma dwojaki charakter. Łączy elementy teorii – poprzez przedstawienie kultury polskiego języka pisanego, ujęcie tekstu urzędowego w kategoriach dyskursu z praktyką – opracowanie błędów językowych w pismach urzędowych, przedstawienie opinii urzędników na temat kultury języka pisanego w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prezentację narzędzi wymiernie podnoszących kulturę pisemnej komunikacji urzędowej.

 

„Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej”

W podręczniku zatytułowanym „Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej”, autorzy mierzą się z trudnym do ujęcia w ramy materialne zagadnieniem etyki i ethosu w postawie urzędnika administracji państwowej. Autorzy wskazują, że trudność w wypracowaniu właściwych standardów etycznych dla zawodu urzędnika wynika z wewnętrznego zróżnicowania (szczebel państwowy i szczebel administracyjny) oraz stanu transformacji administracji publicznej. Niemniej, renesans refleksji etyczno-zawodowej należy traktować, jako swoiste antidotum na obecny „kryzys moralny” postępujący w wielu dziedzinach życia publicznego.

Autorzy w przystępny sposób charakteryzują w podręczniku modele etyczne administracji publicznej, wskazują czym jest etos i jakie cechy pozwalają mówić o zaistnieniu tego zjawiska; jakie czynniki determinują zjawisko etosu urzędniczego.

 

„Kultura informacyjna urzędników administracji publicznej (składnik kultury organizacyjnej) źródłem Good Governance

W podręczniku dot. kultury informacyjnej urzędników administracji publicznej, autor dr hab. Zbigniew Osiński łączy wymiar teoretyczny z praktycznym zastosowaniem narzędzi, które pozwalają na różnych etapach pracy urzędniczej kształtować kulturę informacyjną. Badacz wykazuje ścisły związek kultury informacyjnej z kulturą organizacyjną good governance i osadza ją w pięciu zasadach konstytuujących KOGG. Wymiar praktyczny podręcznika opiera się na prezentacji i omówieniu narzędzie przydatnych
w diagnozie kultury informacyjnej nowozatrudnionych pracowników oraz działań niezbędnych do podjęcia przez kierownictwo urzędu na rzecz podnoszenia poziomu kultury informacyjnej, zarówno wśród urzędników, jak i Urzędu, jako instytucji.

 

„Kultura organizacyjna Good Governance w urzędach wojewódzkich dla efektywnego zarządzania humanistycznego. Praktyczny podręcznik do tworzenia kompleksowego modelu”

Kompleksowy podręcznik kształtowania Kultury Organizacyjnej Good Governance (KOGG) dla efektywnego zarządzania w duchu humanistycznym jest interdyscyplinarnym opracowaniem zespołu ekspertów reprezentujących nauki społeczno-humanistyczne. Podręcznik składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi praktyczne prowadzenie do zagadnień związanych z kulturą organizacyjną good governance. Część druga zawiera praktyczne wskazania służące kształtowaniu kultury organizacyjnej good governance w administracji publicznej.

Szczególnej uwadze polecamy charakterystykę narzędzia do badania poziomu good governance urzędu. Narzędzie posiada unikatowy charakter i diagnozuje urząd w pięciu obszarach odpowiadających zasadom KOGG. Narzędzie powstało w oparciu o wyniki badań w pięciu urzędach wojewódzkich i przy znacznym zaangażowaniu urzędników służby cywilnej z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.

Opisane produkty i działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Kultura organizacyjna w jednostkach administracji publicznej – Good Governance„, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG”, umowa nr 0433/DLG/2018/10 z dnia 22.02.2019

Skip to content