Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje Podręcznik metodyczny

Opracowana przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk publikacja „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny – część praktyczna” uzyskała rekomendację Minister Rodziny i Polityki Społecznej do stosowania przez samorządy przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz kreowaniu działań w lokalnej polityce społecznej.

W piśmie skierowanym do wszystkich wojewodów Minister Marlena Maląg podkreśliła istotne znaczenie Podręcznika metodycznego w zakresie metod i technik uaktualniania, opracowywania i upowszechniania dokumentów strategicznych oraz planistycznych.

Podręcznik metodyczny ma na celu zaprezentowanie sposobu myślenia strategicznego oraz zachęcenie do jego wykorzystania w procesie wyznaczania kierunków działań w lokalnej polityce społecznej. Stanowi pomoc w opracowaniu poprawnej pod względem metodycznym strategii służącej skutecznemu rozwiązywaniu problemów społecznych. Opracowany przez ekspertów Fundacji PAN model można z powodzeniem wykorzystać również przy tworzeniu pozostałych dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju gminy.

Podręcznik metodyczny powstał w ramach projektu: „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Publikacja jest bezpłatna oraz dostępna dla uczestników projektu STRATEGOR. Uczestnicy otrzymują również dostęp do platformy e-learningowej (strategor-pan.pl), na której znajduje się szkolenie z zastosowania Podręcznika metodycznego oraz dodatkowe materiały, pomocne w procesie opracowania SRPS. Ponadto, uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradców specjalistycznych, którzy pomogą w procesie aktualizacji/tworzenia SRPS. Eksperci Fundacji PAN regularnie prowadzą również webinary, których tematyka jest związana z procesem planowania strategicznego w lokalnej polityce społecznej. Nieustannie doradztwo bieżące prowadzone jest również w Makroregionalnych Biurach Doradczych.

Projekt STRATEGOR jest skierowany do pracowników urzędów gmin, miast oraz ośrodków pomocy społecznej. Aby zostać jego uczestnikiem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia uczestnika projektu (dostępne pod adresem: www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie uzupełnione dokumenty przesłać na adres Fundacji PAN (skanem: [email protected], wersję papierową: ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin)

Skip to content