Projekt „Lepsze jutro”

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”

Uczestnikami projektu są osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP, osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). Uczestnicy projektu mieszkają na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– opracowania Indywidualnego Planu Działania

– Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Zawodowego

– Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Psychologicznego

– Pośrednictwa pracy,

– Warsztaty kompetencji społecznych

– Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

– Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1)      Spawacz MAG

(2)      Pracownik obsługi biurowej z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

(3)      Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży

(4)      Opiekun osoby starszej

–  dla 70 osób płatne staże przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 2200,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Skip to content