Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie może wziąć udział 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali.

Dotychczas 59 osób odbyło staż, w ramach realizacji projektu. 

Więcej informacji

 

Skip to content