Zmiana na lepsze

Aktualności

 

Szanowni Państwo!

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert  na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, indywidualnego poradnictwa psychologiczno-społecznego oraz grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w planowanym terminie: marzec – lipiec 2019 r.  z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zajęć dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 1 marca 2019r. godz. 8:30.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

1. Zapytanie

2. Formularz cenowy


 

Szanowni Państwo!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: marzec- lipiec 2019 r.   z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku

Rozeznanie

Formularz cenowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 1 marca 2019r. godz. 8:30.


Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Zmiana na lepsze” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Szczegóły i wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej projektu:

http://www.znl.crb.lublin.pl/

O projekcie

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych  (Lider Projektu) projekt pn. „Zmiana na lepsze” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie .

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  woj. Lubelskiego do 31.12.2019 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 967 096,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 822 031,60 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy  osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • miejsce zamieszkania: Całe województwo Lubelskie
 • posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami
 • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

                w szczególności:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby w wieku 45+
 • osoby lub rodziny korzystające z POPŻ,
 • osoby zamieszkiwanie w gminach, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego
 • osoby z terenów wiejskich

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i indywidualny i obejmuje:

– Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu w celu przygotowania i     realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji – w wymiarze 4h/osoba

-Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:

 • Poradnictwo psychologiczno-społeczne – w wymiarze 8h/osoba
 • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych – w wymiarze 48 h/grupa

– Blok miękkich kompetencji zawodowych – w wymiarze 48h/grupa w podziale na:

 • Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych -16h/grupa
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny – 16 h/grupa
 • Warsztat autoprezentacji – 16h/grupa

– Szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe – każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Spawacz, Kierowca samochodu ciężarowego, Operator obrabiarek,  Fryzjer, Florysta, Kucharz, Kelner, Dekarz, Brukarz, Betoniarz, Wizażysta, Pracownik biurowy,
 • Inne szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników

– 3-miesięczne staże zawodowe

– Pośrednictwo pracy – w wymiarze 8h/osoba

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin (I piętro, pokój nr 1)

Godziny otwarcia biura: 8:00-16:00

Godziny przyjmowania interesantów: 9:00-15:00

Tel. 733 300 539

Tel. 733 300 563

Skip to content