Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Małopolskie)

Aktualności

Informujemy, iż pierwsi Uczestnicy i Uczestniczki projektu z grup: 1 – 4 zakończyli już udział w projekcie, po przejściu całej zaplanowanej dla nich ścieżki. Kolejne grupy osób rozpoczynają (gr. 5-7) bądź kontynuują staże (gr. 4 – 6), mające na celu praktyczne przygotowanie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku pracy powiązanym z ukończonym szkoleniem, zgodnym z zainteresowaniami i predyspozycjami danej osoby. Ostatnie grupy Uczestników i Uczestniczek odbywają lub mają zaplanowane szkolenie zawodowe (gr. 8 i 9), po którym planowane są staże zawodowe u pracodawców.

 


Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk razem z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa małopolskiego.

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce.

O projekcie

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie woj. małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Dzałanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Projekt realizowany w partnerstwie. 

Liderem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych. 

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 99 osób (55K, 44M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym we wszystkich kategoriach wiekowych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osób bezrobotnych w tym osób o ustalonym III profilu pomocy, osób z niepełnosprawnością z obszaru woj. małopolskiego.

REZULTATEM PROJEKTU będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o ŚR oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

– kompleksowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery;

-pośrednictwo pracy,

-warsztaty aktywizacji,

-szkolenia zawodowe,

– 3-miesięczne staże zawodowe.

W zależności od potrzeb: wspieranie osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów nad osobą zależną dla 20 osób.

Termin realizacji projektu- 01.01.2018 r.- 31.05.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 629 023,61 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 384 670,06 zł

WKŁAD WŁASNY: 81 451,18 zł

Projekt skierowany jest do 99 osób (55 Kobiet, 44 Mężczyzn), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, mieszkających, uczących się  (w rozumieniu KC) na obszarze woj. małopolskiego, w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu OPŻ

– osoby pozostające bez pracy (bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy)

– osoby niepełnosprawne

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastepczą

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestepczości

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Projekt zakłada udział społeczności romskiej, o ile te osoby są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Pierwszeństwo udziału w projekcie  i dodatkowe punkty będą miały osoby:

-zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

-zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ. (z powodu więcej, niż 1 przesłanek),

– korzystających z POPŻ a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać dotychczasowego wsparcia,

-z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym,

– z niepełnosprawnością sprzężoną,

– z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,

– z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– osoby o ustanowionym III profilu pomocy,

– osoby mieszkające na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika 1 os/4 godz./1 dzień

– Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne 1 os/8 godz.

·         Grupowy trening interpersonalny 1 gr/48godz (6 dni)

– Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym warsztaty z zakresu:

·   Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.

·   Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.

·   Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.

– Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.

– Staże zawodowe

– Indywidualne pośrednictwo pracy 1 os/8 godz.

– Wynagrodzenie dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami (dla 42 uczestników).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, nr RPMP.09.01.02-12-0322/17

została zakończona.

Do pobrania

Załączniki do Regulaminu

Zwrot kosztów dojazdu- wnioski

Kontakt

Biuro Projektu (woj. małopolskie):

ul. Szpitalna 1/33

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie z powiatów: proszowickiego, myślenickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

tel.: 666 997 644

email: [email protected]

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie z powiatów: brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego:

tel.: 662 147 052

email: [email protected]

Skip to content