Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 zaprasza do składania ofert cenowych na usługę cateringową dla Uczestników Projektu podczas realizacji:

– bloku miękkich kompetencji społecznych- Grupowy trening interpersonalny

– bloku miękkich kompetencji zawodowych – Warsztaty zawodowych kompetencji interpersonalnych, Rynek pracy i warsztat edukacyjny, Warsztat autoprezentacji

w planowanym terminie maj 2018 r. – listopad 2018 r. z możliwością przedłużenia realizacji usługi.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

1. Zapytanie o cenę (pobierz)

2. Formularz cenowy (pobierz)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i do składania wycen.

Termin składania wycen upływa 16 kwietnia 2018 r.


Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia:

– indywidualnej diagnozy społeczno- zawodowej z tworzeniem IPD;

– bloku miękkich kompetencji społecznych;

– bloku miękkich kompetencji zawodowych;

– pośrednictwa pracy.

w planowanym terminie kwiecień 2018 r.- listopad 2018 r. z możliwością przedłużenia realizacji usługi.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została zrealizowana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treśc zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują sie pod linkami:

1. Zapytanie o cenę (pobierz)

2. Formularz cenowy (pobierz)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i do składania wycen.

Termin składania wycen upływa 6 kwietnia 2018 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Deprtamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna realizację projektu: „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie województwa opolskiego.

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce.

 


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundkacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Demapramentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17.

O projekcie

Szanowni Państwo,

            Fundacja Polskiej Akademii Nauk  informuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „Bądź aktywny- postaw na siebie” na terenie woj. opolskiego

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Cel tematyczny 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Partnerem projektu jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych. 

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 84 osób (44K, 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym we wszystkich kategoriach wiekowych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osób bezrobotnych w tym osób o ustalonym III profilu pomocy z obszaru z obszaru woj. opolskiego.

REZULTATEM PROJEKTU będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o ŚR oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;

– kompleksowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery;

-pośrednictwo pracy,

-warsztaty aktywizacji,

-szkolenia zawodowe,

– 3-miesięczne staże zawodowe.

W zależności od potrzeb: wspieranie osób z niepełnosprawnościami, zwrot kosztów nad osobą zależną dla 20 osób.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu- 01.01.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 895 800,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 611 430,68 zł

WKŁAD WŁASNY: 94 790,05 zł

Projekt skierowany jest do 84 osób (44 Kobiet, 40 Mężczyzn), które jednocześnie:

– są zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

– mieszkają, uczą się (w rozumieniu KC) na obszarze woj. opolskiego

– pozostają bez pracy (bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy lub bierne zawodowo)

Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (z powodu więcej niż 1 przesłanek), korzystających z POPŻ oraz osoby niepełnosprawne

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Indywidualną diagnozę społeczno-zawodową UP z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1 os/4 godz./1 dzień

– Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:

-Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne 1 os/8 godz./ 2 dni x 4 godz.

-Grupowy trening interpersonalny 1 gr/12 os/48 godz.;

– Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym warsztaty z zakresu:

– Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.

– Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.

– Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.

– Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.

– Staże zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 2000 brutto/osoba

-Indywidualne pośrednictwo pracy 1 os/8 godz.

-Wynagrodzenie dla asystentów dla 20 osób z niepełnosprawnościami

-Poradnictwo prawne i obywatelskie dla uczestników projektu- 8 godz./miesiąc

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt realizowany jest w ramach VIII OSI PRIORYTETOWEJ RPO WO 2014-2020 Integracja społeczna DZIAŁANIE 08.02 – Włączenie społeczne, CEL TEMATYCZNY 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,  PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne, nr RPOP.08.02.00-16-0015/17 została zakończona.

Do pobrania

Załączniki do Regulaminu Projektu

Zwrot kosztów dojazdu- wnioski

Kontakt

Biuro Projektu (woj. opolskie):

ul. Dworcowa 10A,

46-300 Olesno

tel.: 693 373 510

email: [email protected]

Skip to content