Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim

O projekcie

Projekt „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2011 r. – 31.12.2013 r.

Cel główny projektu:

Wzrost efektywności zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej w woj. Lubelskim w oparciu o opracowany i wdrożony Model Innowacyjnych Programów integralnych (IPI) o charakterze wczesnej interwencji.

Cele szczegółowe:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
  2. Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie.
  3. Zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem młodzieży narażonej na współczesne uzależnienia.
Skip to content