Kierunek PRACA

Aktualności

Informujemy, iż w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęto rekrutację do projektu „Kierunek PRACA”.

Szczegóły i wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej projektu: http://kp.crb.lublin.pl/

O projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Kierunek PRACA” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększona integracja społeczno- zawodowa 72 (43 Kobiet, 29 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.01.2019 r.

Szczególnie zapraszamy:

osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy)

osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie poszukujące pracy, nie zarejestrowane w PUP/MUP)

osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do średniego – włącznie)

osoby  z niepełnosprawnościami (stopień znaczny oraz umiarkowany)

osoby objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2018 r. do  31 stycznia 2019 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://www.kp.crb.lublin.pl/

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 274 423,04 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 083 259,58 zł

WKŁAD WŁASNY: 63 721,16 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Biuro Projektu: 
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin
    I piętro, pokój nr 1
Godziny otwarcia biura: 8:00-16:00
Godziny przyjmowania interesantów: 9:00-15:00
Tel. 733-300-438
Skip to content