Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja

Aktualności

Od 1 czerwca 2020 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 310 uczniów (w tym 155 K) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia.

Projekt jest odpowiedzią na problemy określone w RPO WL, jak też w przeprowadzonej diagnozie (stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnia, kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 455 713,45 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 087 356,43 zł

Osiągnięcie celu głównego projektu zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 310 uczniów (155K, 155M), 23 nauczycieli, którzy zostaną objęci kompleks. programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkół, uczniów i nauczycieli a także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Program uwzględnia doposażenie szkoły, szkolenia dla nauczycieli, organizację staży u pracodawców.

Realizacja celu odbywa się poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

  • Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej,
  • 310 uczniów(155K, 155M) Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej,
  • 23 nauczycieli zaw. kształcących w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej.

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

  1. Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
  2. Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  3. Realizacja staży zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach.
  4. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. do 31.08.2022 r.

Rekrutacja

Rekrutacja zamknięta wśród uczniów i nauczycieli szkół objętych projektem.

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty

Skip to content