Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 września 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 300 uczniów (w tym 140 K) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu  przez nich procesu kształcenia.

Celem proj. jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie (stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnia, kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej).

Osiągnięcie celu głównego projektu zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 300 uczniów (140K, 160M), 20 nauczycieli, którzy zostaną objęci kompleks. programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkół, uczniów i nauczycieli a także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Program uwzględnia doposażenie szkoły, szkolenia dla nauczycieli, organizację staży u pracodawców.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 970 101,18 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 674 586,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2018 – 31.08.2020

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

 

Projekt zostanie skierowany do Technikum nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, którego organem prowadzącym jest Urząd Miasta Biała Podlaska. Projektem zostanie objętych łącznie:

  • 300 ucz. (160K i 140M) uczących się w zawodach technik: logistyk, spedytor, geodeta, handlowiec, architektury krajobrazu, ekonomista.
  • 20 nauczycieli kształcenia zawodowego(ww. branże).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

  1. Doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów,
  2. Dodatkowe kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej,
  3. Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. nauczających w Technikum nr 1 ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej,
  4. Staże dla 150 uczniów u pracodawców.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Rekrutacja

Rekrutacja zamknięta wśród uczniów i nauczycieli szkół objętych projektem.

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty