Kwalifikacyjna perspektywa (Województwo Zachodniopomorskie)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Kwalifikacyjna perspektywa”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do 60 osób dorosłych – 50 mężczyzn oraz 10 kobiet (18 lat i więcej), z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Szkolenia,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Kwalifikacyjna perspektywa” jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do obecnej oraz prognozowanej sytuacji na rynku pracy przez min. 75% z grupy 60 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 50M i 10K) w okresie 01.09.2017-31.07.2018r. Projekt ma za zadanie spowodować wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 01.09.2017 DO 31.07.2018r. 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikami projektu 60 osób dorosłych – 50 mężczyzn oraz 10 kobiet (18 lat i więcej), z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2. Szkolenia specjalistyczne :

– Spawacz metodą MAG/TIG,

– Bezpieczny łańcuch dostaw (BŁD),

– UAVO VLOS (operator drona),

Rekrutacja

Rekrutacja jest priwadzona na terenie całego województwa Zachodniopomorskim.

Przynależność do grupy docelowej:

– wiek-osoby pow. 18 roku życia;

– miejsce zamieszkania – woj. Zachodniopomorskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),

– status os.o niskich kwalifikacjach (50% UP) – wykształcenie gimnazjalne i poniżej,

Do pobrania

Harmonogram zajęć

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Biuro projektu :

ul. Królowej Korony Polskiej 25,

70-486 Szczecin.

Tel 790325956, [email protected]

Skip to content