Lubelska Giełda Kwalifikacji

Aktualności

Informujemy, iż od 1 lipca 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Lubelska Giełda Kwalifikacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Szczegóły i wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej projektu: http://www.lgk.crb.lublin.pl/

O projekcie

Informujemy, iż od 1 lipca 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych  (Lider Projektu) projekt pn. ,,Lubelska Giełda Kwalifikacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i reintegracja z rynkiem pracy 108 (65K/43M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności do osób pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi w województwie lubelskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 861 841,66 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 582565,41 zł

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i indywidualny i obejmuje:

 1. Indywidualną diagnozę społeczno–zawodową z tworzeniem IPD – w wymiarze 4 godz./osoba
 2. Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne – w wymiarze 8 godz./osoba
 • Grupowy trening interpersonalny –  w wymiarze 48 godz./grupa
 1. Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym:
 • Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.
 • Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.
 1. Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy – w wymiarze 8 godz./osoba
 3. Staże zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1286,26 brutto/osoba

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Biuro Projektu: 

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Krochmalna 26 A, 20-401 Lublin

    I piętro, pokój nr 1

Godziny otwarcia biura: 8:00-16:00

Godziny przyjmowania interesantów: 9:00-15:00

Tel. 733-300-438

Skip to content