Lublin stawia na zawodowców

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 lipca 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Lider Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Gminą Lublin  (Partner Projektu) projekt pn. ,,Lublin stawia na zawodowców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 01.07.2018r.-31.08.2020r.

O projekcie

Informujemy, iż od 1 lipca 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Lider Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Gminą Lublin  (Partner Projektu) projekt pn. ,,Lublin stawia na zawodowców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Termin realizacji: 01.07.2018r.-31.08.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 919 858,48 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 5 031 879,70 zł

CELEM GŁÓWNYM PROEJKTU jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin (Technikum Drzewne(TD) w Zespole Szkół Budowlanych, Technikum Transportowo- Komunikacyjne(TTK) w Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych, Technikum Specjalne (TSpec.) nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Technikum Mechaniczne (TM) w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów (44K, 400M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dn. 31.08.2020 r., jak również zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Lublin poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

GRUPA DOECLOWA:

Realizacją projektu zostanie objętych:

  • 444 uczniów (40 K, 400 M) w wieku 16-24 l., z wykształceniem gimnazjalnym, w tym 33 uczniów z niepełnosprawnościami (11K, 22M). Wskazaną powyżej grupę tworzy: 36 uczniów z TD, 144 uczniów z TTK, 231 uczniów z TM i 33 uczniów z TSpec. nr 1.
  • Wsparciem zostanie objętych 26 nauczycieli przedmiotów zawodowych (9K, 17M) w wieku od 29 do 61 lat. Nauczyciele stanowiący grupę docelową posiadają w większości wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia. 25 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe mgr., 1 posiada wykształcenie średnie.
  • 25 szkół zawodowych (w tym 4 ww. wymienione) w ramach budowy platformy współpracy pomiędzy szkołą, uczniem, pracodawcą i organem prowadzącym.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon:  (81) 745-05-00

Skip to content