Mały biznes – duże możliwości

Aktualności

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestnika zrekrutowanego w ramach naboru uzupełniającego)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

8-18 stycznia 2021 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w kopercie z dopiskiem „Mały biznes – duże możliwości”.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 2. Biznesplan;
 3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

https://fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/

 


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach uzupełniającego naboru uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną.

Do pobrania: Lista rankingowa MBDM III (zanonimizowana)


„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

30 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w kopercie z dopiskiem „Mały biznes – duże możliwości”.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 2. Biznesplan;
 3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

https://fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH II TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach II tury naboru uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną.

Do pobrania: Lista rankingowa MBDM II (zanonimizowana)


WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH I TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach I tury naboru uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną.

Do pobrania: Lista rankingowa MBDM I zanonimizowana


„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach II naboru)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

28 kwietnia – 8 maja 2020 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w kopercie z dopiskiem „Mały biznes – duże możliwości”.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o składanie dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 2. Biznesplan;
 3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

https://fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROJEKTU –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.

Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej MBDM – zanonimizowana

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.


„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

26 marca –6 kwietnia 2020 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w kopercie z dopiskiem „Mały biznes – duże możliwości”.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o składanie dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 2. Biznesplan;
 3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

https://fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/


LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji uzupełniającej MBDM – zanonimizowana

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROJEKTU – II TURA REKRUTACJI

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki II tury rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.

Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – II nabór CnB – zanonimizowana

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROJEKTU – II TURA REKRUTACJI

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.

Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – II nabór MBDM – zanonimizowana

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.


LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU – II TURA REKRUTACJI
(
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór MBDM – zanonimizowana

Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż jednego projektu proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji udziału w jednym z projektów, co umożliwi kwalifikację do projektu osób z listy rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone osoby, które spełniają kryteria, ale uzyskały zbyt małą liczbę punktów.

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje, w tym rezygnacje osób, które złożyły formularze do więcej niż jednego projektu oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  DO PROJEKTU – I TURA REKRUTACJI

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu.

Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I nabór MBDM – zanonimizowana

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.


LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU – I TURA REKRUTACJI
(
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w projekcie – I nabór – zanonimizowana

Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż jednego projektu proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji udziału w jednym z projektów, co umożliwi kwalifikację do projektu osób z listy rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone osoby, które spełniają kryteria, ale uzyskały zbyt małą liczbę punktów.

O projekcie

 

Projekt „Mały biznes – duże możliwości”

nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18

Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel

Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2021 r., poprzez udzielenie 60 os. (54 pozostającym bez pracy i 6 pracującym) wsparcia doradczo-szkoleniowgo oraz wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL dla działania 9.3 ponieważ:
-min. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym min. 60% osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (np. kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne)
oraz
-6 osób pracujących o niskich dochodach poprawi swoją sytuację życiową w tym materialną i zawodową poprzez utworzenie i prowadzenie własnej firmy.
Działania w projekcie:
-wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób
-wsparcie doradcze w zakresie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym przygotowania biznesplanu dla 60 osób
-przyznanie środków na ropoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł) oraz wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności (do 2 100,00 zł), a także specjalistyczne wsparcie eksperckie w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego przez okres 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy dla 60 osób
Rezultaty:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: min. 72.
Projekt realizowany w Partnerstwie „EURO – INWEST” Tomasz Kisiel i Fundacji Polskiej Akademii Nauk w okresie: 01.08.2019-31.03.2021 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (1 OSOBA)

TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  21 GRUDNIA 2020 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami, dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:


Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (MIN. 3 OSOBY)
TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  2 MARCA 2020 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami, dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem


Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (MIN. 3 OSOBY)
TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  4 MAJA 2020 r. w godz. 8.30-16.00
Ze względu na stan epidemii Formularz rekrutacyjny należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu a następnie niezwłocznie przesłać wersję papierową pocztą/kurierem na adres wskazany w regulaminie rekrutacji. 
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami, dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem


Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (MIN. 3 OSOBY)
TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  2 MARCA 2020 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami, dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem


Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób)
TERMIN II TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r. DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego


ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA 

Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mały biznes – duże możliwości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18, w związku z przekroczeniem w dn. 19 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 20 listopada 2019 r.


Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób)
TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r. DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) osoby z niepełnosprawnościami dd) osoby długotrwale bezrobotne, ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)

c) imigranci(w tym osoby polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – I etap rekrutacji

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego – II etap rekrutacji

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Biznesplan

Karta Oceny Biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

 

Do pobrania

Dokumenty do pobrania

Kontakt

 

Biuro projektu:

ul. Turystyczna 44

20-207 Lublin

Tel./Fax: 81 745 06 00

Skip to content