Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy

Aktualności

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że w maju 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy”.Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich.

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo (niezarejestrowan w urzędzie pracy), niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

– Pośrednictwa pracy,

– Szkoleń zawodowych, takich jak:

1. Spawanie MAG,

2. Pracownik obsługi biurowej,

3. Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

4. Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona,

5. Organizator ruchu turystycznego,

– płatnych staż przez okresu trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (staże będą zgodne z profilem szkolenia, w którym brali udział uczestnicy).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1500 zł brutto wraz z pochodnymi za każdy miesiąc stażu.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU W PROJEKCIE I SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA!

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa
i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                             Zespół Projektu

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (55% Kobiet, 45% Mężczyzn), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET w wieku 15-29 lat (w tym 60% w wieku 15-24) zamieszkałych w woj. świętokrzyskim, do 31.10.2017 r. poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie obejmujące: poradnictwo psychologiczne, zawodowe, pośrednictwo pracy oraz instrumenty aktywizacji zawodowej. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PLANOWANE EFEKTY REALIZOWANEGO PROJEKTU

Głównymi rezultatami projektu będą:

– podjęcie zatrudnienia przez 52 Uczestników Projektu (w ramach efektywności zatrudnieniowej),

– wzrost kompetencji psycho-społecznych przez 116 Uczestników Projektu,

– wzrost kwalifikacji zawodowych u minimum 116 Uczestników Projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 850 939,04 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 758 392,04 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 MAJA 2016 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę)

– Grupowe poradnictwo psychologiczne (6 godz./ grupę x śr. 10 grup)

– Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę)

– Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,

– Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową x śr. 10 grup)

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik / Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

– Spawanie MAG (150 godz.)

– Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),

– Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.)

– Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat. C (wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną) z egzaminem przeprowadzonym przed uprawnionym WORD;

– Organizator ruchu turystycznego (160 godz.)

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat lub książeczkę spawacza (jeśli dotyczy).

3. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3 miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

Za każdy miesiąc stażu Uczestnik/ Uczestnika Projektu otrzyma 1500 zł z pochodnymi!

UWAGA!

Dla najbardziej aktywnych Uczestników / Uczestniczek Projektu

gwarantowane zatrudnienie! 

Rekrutacja

Informujemy, że w maju 2016 roku ruszyła rekrutacja do projektu

„Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy”!

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

1. Przynależność do kategorii młodzieży NEET, tj. spełnianie łącznie poniższych trzech warunków:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

– Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnym w trybie dziennym),

– Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

2. Wiek: od 15 – 29 r.ż.

3. Zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

4. W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym) oraz zamieszkujące na obszarach wiejskich – pierwszeństwo przyjęcia do projektu!!!

 

KRYTERIA REKRUTACJI

I etap:

ocena kryteriów formalnych

Ocena przynależności do grupy docelowej projektu, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
w terminie i in. zgodne z Regulaminem konkursu i innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność do grupy docelowej projektu.
II etap:

ocena kryteriów  merytorycznych

Ocena poziomu motywacji w Ankiecie motywacji i potrzeb(0-5 pkt.) oraz w wyniku wywiadu (osobistego lub telefonicznego – w zależności od możliwości UP), posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego i niższego (3-5 pkt). Kryterium akcesoryjnym będzie ocena kolejności zgłoszeń udziału w projekcie.
III etap:

Selekcja Uczestników Projektu

Stworzenie grup o podobnym deficycie wiedzy
i potrzebach oraz wybranie osób najbardziej potrzebujących wsparcia oferowanego w ramach projektu w oparciu o ww. kryteria rekrutacyjne.
IV etap (nieobowiązkowy)

Dodatkowy nabór

Ewentualny dodatkowy nabór UP: Projektodawca zakłada, że etap ten nastąpi jedynie w sytuacji problemów na etapie rekrutacji. Opracowana zostanie lista rezerwowa, z której zakwalifikowani zostaną UP w przypadku trudności
w realizacji projektu (zgodnie z najlepszymi wynikami oceny merytorycznej i kolejnością zgłoszeń).

 

CEL REKRUTACJI:

Przyjęcie do projektu o objęcie wsparciem 120 osób spełniających ww. kryteria uczestnictwa, tj.: młodzieży NEET, w wieku 15-29 lat, z czego minimum 72 osoby w wieku 15-24 lata, 96 biernych zawodowo, 24 bezrobotnych (w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych), minimum 10 osób niepełnosprawnych oraz 60 osób o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja prowadzona od maja 2016 r. i zebrania wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu.

Planowany termin zakończenia rekrutacji: grudzień 2016 r.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE – ZAKTYWIZUJ SIĘ!

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIEi WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dokumenty w zakładce „Do pobrania”)
I ZŁÓŻ W BIURZE PROJEKTU (adres biura w zakładce „Kontakt”)!

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji – zadzwoń  lub napisz do nas,

Zespół Projektu

Do pobrania

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
„Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy”

zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu!

BIURO PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Wesoła 47/49 (2 piętro)

25-363 Kielce

e-mail: [email protected]

telefon: 081 745 05 00