Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu

O projekcie

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Lider Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Miastem Bytom (Partner Projektu) projekt pn. ,,Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” WND-RPSL.11.02.03-24-0598/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim wchodzące w skład Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół ( w tym technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz doposażenie placówki: Bytomski Ośrodek Edukacji, służące podniesieniu zdolności 100 uczniów/nnic (w tym 38 kobiet) do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 13 nauczycieli/ek (w tym 2 kobiet) praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do  31 marca 2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 327 698,90 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 978 544,06 zł

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  1. Szkolenia dla uczniów prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych, w tym kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
  2. Szkolenia dla nauczycieli prowadzące do nabywania kwalifikacji związanych z kierunkiem kształcenia,
  3. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów z projektu u przedsiębiorców.
  4. Doposażenie szkół/placówek z projektu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Państwowej Szkoły Budownictwa Zespół Szkół: Technikum (na kierunkach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu) oraz 11 nauczycieli. Szkoła Branżowa I stopnia (na kierunkach: monter zabudowy i robót wykończeniowych) oraz 2 nauczycieli a także placówka kształcenia ustawicznego – Bytomski Ośrodek Edukacji.

Kontakt

Biuro projektu:

ul. Turystyczna 44

20-207 Lublin

Tel./Fax: 81 745 06 00

Skip to content