Nowe miejsca pracy (Dotacje na złożenie własnej działalności gospodarczej)

Aktualności

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa (do pobrania)

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły 2 wnioski.

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 2 wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulnie.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Nowe miejsca pracy” 
nr umowy: 25/RPLU.09.03.00-06-0120/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

15 marca – 30 marca 2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Nowe miejsca pracy”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

są dostępne na stronie: www.fundacjapan.pl/projekty.

PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe miejsca pracy informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do Fundacji Polskiej Akademii Nauk (Lublin, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin) następujące dokumenty:

– dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG); DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE POWINNA BYĆ WCZEŚNIEJSZA NIŻ 01.11.2017 R.

– dokument potwierdzający założenie rachunku bankowego (konto bankowe powinno zostać założone na nowopowstałą firmę, a nie na osobę fizyczną);

 oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (do pobrania); W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

– oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (do pobrania);

– oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (do pobrania);

– oświadczenie małżonka / oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (do pobrania);

Najpóźniej w dniu podpisania umów należy rózwnież dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania).

Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  zostaną Państwo umówieni na podpisanie umowy i weksla.

Skany ww. dokumentów można przesłać drogą mailową na adres: [email protected] w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W tytule maila proszę wpisywać imię i nazwisko.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o przesłanie/dostarczenie ww. dokumentów do 10 listopada 2017 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa (do pobrania)

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 38 wniosków.

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 38 wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydłużeniu do dnia 13 września 2017 r. naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Nowe miejsca pracy”
nr umowy: 25/RPLU.09.03.00-06-0120/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

23 sierpnia – 13 września 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Nowe miejsca pracy”
nr umowy: 25/RPLU.09.03.00-06-0120/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

23 sierpnia – 8 września 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Nowe miejsca pracy”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

są dostępne na stronie: www.fundacjapan.pl/projekty.

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuję, że w dniu 1 lutego rozpocznie realizację projektu „Nowe miejsca pracy”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

W projekcie może wziąć udział 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn). W tym minimum 30 osób bezrobotnych, 16 osób o niskich kwalifikacjach, 3 osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Indywidualne i grupowe Poradnictwo Zawodowe,

– Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– Dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

– Wsparcie pomostowe

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Nowe miejsca pracy” jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym do 31 lipca 2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 802 576,64

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 532 190,14

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 LUTEGO 2017r. DO 31 LIPCA 2018r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

W projekcie może wziąć udział 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn). W tym minimum 30 osób bezrobotnych, 16 osób o niskich kwalifikacjach, 3 osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób o

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze Województwa Lubelskiego.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób, 23 398,68 zł/os.

      2. Wsparcie pomostowe – 40 osób przez okres 6 m-cy -1 850,00 zł

3. Zajęcia doradcze grupowe doradztwo (2 godz. na grupę 10 osobową) oraz indywidualne doradztwo poszkoleniowe (8 godz. na osobę).

4. Szkolenie odpowiadające potrzebom uczestników projektu z zakresu przedsiębiorczości w wymiarze

          40 h dla każdej 10-cio osobowej grupy.

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji do projektu „Nowe miejsca pracy”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0120/16.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Nowe miejsca pracy : ZAŁĄCZNIK

II ETAP REKRUTACJI – ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Terminy i miejsce:

Środa 31.05.2017 r., godz. 13.00-15.00

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Lublin, ul. Turystyczna 44, sala na parterze

Piątek 02.06.2017 r., godz. 13.00-15.00

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Lublin, ul. Turystyczna 44, sala na parterze

Sobota, 03.06.2017 r., godz. 09.00-12.00

Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień WINDA

Krasnystaw, ul. Okrzei 4/4

REKRUTACJA

TERMIN REKRUTACJI ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 19 MAJA 2017 R.

TERMIN REKRUTACJI – OD 3 MARCA 2017r. DO 2 MAJA 2017r.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

Grupa docelowa :

W projekcie może wziąć udział 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn), powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby z obszaru Województwa Lubelskiego.

Etapy rekrutacji :

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną składającą się z 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Do pobrania

Wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o udzielnie wparcia finansowego w ramach projektu

Kontakt

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00