Od szkolenia do zatrudnienia

O projekcie

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Lider Projektu) rozpoczęła w partnerstwie z Miastem Bytom (Partner Projektu) projekt pn. ,,Od szkolenia do zatrudnienia” WND-RPSL.11.02.03-24-05A1/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w Technikum i Szkole Branżowej Ist. w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych (ZSME) w Bytomiu oraz doposażenie placówki ustawicznej: Bytomski Ośrodek Edukacji, służące podniesieniu zdolności 60 uczniów/nnic (w tym 6 kobiet) z ZSME do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z ZSME w Bytomiu w zakresie prowadzonego kształcenia. Działania realizowane na rzecz uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do  28 lutego 2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 748 404,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 486 144,08 zł

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

  1. Szkolenia dla uczniów prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych, w tym kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych.
  2. Szkolenia dla nauczycieli prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
  3. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów z projektu u przedsiębiorców.
  4. Doposażenie szkół/placówek z projektu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające naturalne warunki pracy.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych (ZSME) w Bytomiu z kierunków: Technikum nr 3 (t. pojazdów samochodowych, t. mechanik, technik transportu drogowego) oraz Szkołą Branżowa I stopnia nr 3 (kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych) a także nauczyciele (n) kształcący w zawodzie na w/w kierunkach.

Planowane efekty:

– 3 szkoły i placówki kształcenia zawodowego doposażone w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

– 3 szkoły i placówki kształcenia zawodowego  wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne

– 64 osoby objęte szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

– 42 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje zawodowe

– 18 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje zawodowe

 

 

Kontakt

Biuro projektu:

ul. Turystyczna 44

20-207 Lublin

Tel./Fax: 81 745 06 00

Skip to content