Program Aktywnego Włączenia

Aktualności

31.08.2019

Informujemy, iż okres rekrutacji do projektu „Program aktywnego włączenia” został wydłużony.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Biura Projektu na ul. Turystyczną 44 (III piętro) w Lublinie – osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 784 153 967 lub za pomocą e-mail: [email protected].

Formularz_zgłoszeniowy_PAW

Regulamin_projektu_PAW

Udział w projekcie jest bezpłatny.


03.12.2018

Szanowni Państwo!
Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „Program Aktywnego Włączenia” nr projektu: nr RPLU.11.01.00-06-0131/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Grupowego poradnictwa w zakresie reintegracji społecznej w 2 modułach :
Warsztat samopoznania i kompetencji interpersonalnych (10gr/10os/12h) Tematy: komunikacja interpersonalna, adaptacyjność, pobudzenie kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony;
Warsztat autoprezentacji (10gr/10os/12h) Tematy: jak dobrze się zaprezentować, zasady prowadzenia rozmów, panowanie nad stresem;

Termin realizacji zadania: styczeń 2019 r. – kwiecień 2019 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 13 grudnia 2018 r. godz. 8:30.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:
1. Formularz_cenowy_PAW-WID
2. Zapytanie_nr_1_PAW-WID


01.09.2018

Informujemy, iż z dniem 1 września 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna realizację projektu: „Program aktywnego włączenia”.

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Program aktywnego włączenia” jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy i wzrost integracji społecznej 100 osób (50 K i 50 M) ) zamieszkałych na terenie 15 gmin Województwa Lubelskiego objętych działaniami rewitalizacji: Miasto Chełm, Gmina Chełm, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Miasto Puławy, Mełgiew, Jastków, Konopnica, Gmina Niedrzwica Duża, Piaski, Gmina Bychawa, Janów Lubelski, Gmina Kock, Zamość, Miasto Lublin, (osoby zamieszkałe ten obszar w rozumieniu KC), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 495 626,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 271 282,10 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-09-01 do: 2020-02-29

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową w ramach projektu stanowią osoby w wieku 18-65 lat, wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) i osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu objętego działaniami rewitalizacji: Miasto Chełm, Gmina Chełm, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Miasto Puławy, Mełgiew, Jastków, Konopnica, Gmina Niedrzwica Duża, Piaski, Gmina Bychawa, Janów Lubelski, Gmina Kock, Zamość, Miasto Lublin, (osoby zamieszkałe ten obszar w rozumieniu KC), w tym w szczególności:

 1. osoby pozostające bez zatrudnienia,
 2. osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 3. osoby o niskich kwalifikacjach,
 4. osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 5. dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
 6. osoby bezdomne,
 7. otoczenie osób wykluczonych społecznie których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 1. Wsparcie identyfikacyjno – doradcze:
  1. Indywidualne spotkania z psychologiem (100 os x 14 godz.)
 2. Grupowe poradnictwo w zakresie reintegracji społecznej :
  1. Warsztat samopoznania i kompetencji interpersonalnych (10gr/10os/12godz.)
  2. Warsztat autoprezentacji (10gr/10os/8godz.)
 • Szkolenia i kursy:
  1. Kasjer/sprzedawca,
  2. Kierowca z kategorią prawa jazdy C+E,
  3. Kierowca z kategorią prawa jazdy D,
  4. Kwalifikacja wstępna (dla osób, które przeszły kurs kategorii C+E oraz D).
  5. Pracownik biurowy,
  6. Specjalista do spraw kadry i płace.
 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – (100 os/4 godz.),
 2. Poradnictwo prawne – (100 os/2 godz.),
 3. Staże w przedsiębiorstwach – 3 miesięczny staż dla 100 os.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Rekrutacja

 

Więcej informacji:

tel: 81 74 50 600

e-mail: [email protected]

Do pobrania

DOKUMENTACJA STAŻOWA:

Dokumentacja Stażysty

Zwroty kosztów dojazdu na STAŻ komunikacją publiczną

Zwroty kosztów dojazdu na STAŻ komunikacją prywatną

Refundacja dodatku dla OPIEKUNA STAŻYSTY

DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA:

Zwroty kosztów dojazdu na zajęcia komunikacją publiczną

Zwroty kosztów dojazdu na zajęcia komunikacją prywatną

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: 81 74 50 600

Skip to content