Przedsiębiorcy to My (Dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej)

Aktualności

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu naboru

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami

w ramach projektu „Przedsiębiorcy to MY!” nr umowy: 26/RPLU.09.03.00-06-0123/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Termin naboru:

11 września – 20 września 2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

Wzory wymaganych dokumentów:

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Biznesplan;

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego

W związku z procedurą podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach projektu Przedsiębiorcy to MY! informujemy, że w celu podpisania umowy należy dostarczyć do Fundacji PAN następujące dokumenty:

dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG);

oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (do pobrania); W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

kopia umowy rachunku bankowego;

oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (do pobrania);

oświadczenie Beneficjenta pomocy o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (do pobrania);

oświadczenie małżonka / oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (do pobrania);

W  dniu podpisania umów należy rózwnież dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania).

Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  zostaną Państwo umówieni na podpisanie umowy i weksla.

Skany ww. dokumentów można przesłać drogą mailową na adres: [email protected] w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o przesłanie/dostarczenie ww. dokumentów do 29 sierpnia 2017 r.

————————————————————————————————————————————————————————–

LISTA RANKINGOWA
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze trwającym od 16 czerwca do 5 lipca 2017 r. wpłynęło 50 wniosków. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 50 wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego i niefinansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

————————————————————————————————————————————————————————–

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o wydłużeniu naboru

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami

Aktualny termin naboru:

16 czerwca – 5 lipca 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

Informacja o wydłużeniu naboru

———————————————————————————————————————————————————————–

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozpoczęciu naboru

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami

w ramach projektu „Przedsiębiorcy to MY!” nr umowy: 26/RPLU.09.03.00-06-0123/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Termin naboru:

16 czerwca – 30 czerwca 2017 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Przedsiębiorcy to MY!”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

Forma składania dokumentów:

W dwóch egzemplarzach w wersji papierowej

Osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą

————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuję, że rozpoczęła realizację projektu „Przedsiębiorcy to my”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

W projekcie może wziąć udział 60 osób (36 Kobiet, 24Mężczyzn ), powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze powiatów Województwa Lubelskiego: włodowski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Indywidualne i grupowe Poradnictwo Zawodowe,

– Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– Dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

– Wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe)

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Przedsiębiorcy to MY” jest: utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, których właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy do 31.08.2018.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 620 137,00

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 227 116,45

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 STYCZNIA 2017r. DO 31 SIERPNIA 2018r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

W projekcie może wziąć udział 60 osób (36 Kobiet, 24Mężczyzn ), powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby z obszaru powiatów Województwa Lubelskiego: włodowski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Zajęcia szkoleniowe z podziałem na 2 grupy:

a) Ścieżka dla osób z podstawowym poziomem wiedzy(1os/40h/5dni,1grupa -10 osób),
b) Ścieżka dla osób z średniozaawansowanym poziomem wiedzy(1os/24h/3dni,1grupa- 10 osób),

2. Zajęcia doradcze z podziałem na 3 grupy:   

       a). Ścieżka dla osób z podstawowym poziomem wiedzy

b). Ścieżka dla osób z średniozaawansowanym poziomem wiedzy(1os/6h/2dni,1grupa/10osób/60h/20osobodni)

c). Ścieżka dla osób z zaawansowanym poziomem wiedzy(1os/6h/2dni,1grupa/10osób/60h/20osobodni)

2. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 000,00 zł/os. dla 50 osób,

3. Wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe) – 50 osób przez okres 12 m-cy – 1 500,00 zł

Rekrutacja

Lista rankingowa Uczestników projektu (dodatkowa rekrutacja):

W związku z zakończeniem procesu dodatkowej rekrutacji publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa Przedsiębiorcy to MY!

Dodatkowa rekrutacja

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji dwóch uczestników projektu „Przedsiębiorcy to MY!” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub niezarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

TERMIN REKRUTACJI (składania dokumentów) – 3 WRZEŚNIA 2018 r. 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Oosoby powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze powiatów województwa lubelskiego: włodawski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

(Niezbędne dokumenty w zakładce Do pobrania)

Lista rankingowa Uczestników projektu:

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa Przedsiębiorcyto MY!

REKRUTACJA

Rekrutacja zostaje wydłużona do 10 kwietnia 2017r.

TERMIN REKRUTACJI – OD 21 LUTEGO 2017r. DO 3 KWIETNIA 2017r.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

Grupa docelowa :

– 60 osób (36 Kobiet, 24Mężczyzn ), powyżej 30 r. życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– tj. osoby 50+,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotni

– osoby o niskich kwalifikacjach,

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grup.

Projekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze powiatów Województwa Lubelskiego: włodowski, hrubieszowski, chełmski ziemski i grodzki, krasnostawski, świdnicki.

Etapy rekrutacji :

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną składającą się z 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.

– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Do pobrania

Kontakt

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content