Spory w XXI wieku o politykę zagraniczną Polski. Interpretacje racji stanu

O projekcie

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla transferu wiedzy naukowej o polityce zagranicznej do procesu decyzyjnego zachodzącego w organach władzy państwowej i w partiach politycznych oraz dokonanie analizy sporów o politykę zagraniczną Polski na czterech poziomach:

  1. teoretycznym,
  2. ideologicznym,
  3. kocepcyjno-doktrynalnym,
  4. programowym.

Przedmiotem badań w projekcie będą spory widoczne w trzech najważniejszych dla państwa obszarach działania, postrzeganych poprzez perspektywę racji stanu Polski:

  1. bezpieczeństwo narodowe, a konkretnie rola instytucji i organizacji międzynarodowych, przede wszystkim Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych struktur integracyjnych, postrzeganie Niemiec i Rosji, polityki wobec najważniejszych regionów i państw europejskich, definiowanie strategicznych sojuszników, sektory bezpieczeństwa;
  2. rozwój, przede wszystkim postrzeganie priorytetów rozwojowych, znaczenie Unii Europejskiej oraz współpracy środkowoeuropejskiej;
  3. tożsamość narodowa, w tym odnoszenie się do paradygmatów kulturowych, globalizacji, integracji, polskości.

Zadanie 1 – Analiza przewartościowań w rozumieniu i analizowaniu polityki zagranicznej w światowym piśmiennictwie politologicznym w XXI wieku

Zadanie 2 – Analiza recepcji w politologii w III Rzeczypospolitej najważniejszych podejść teoretycznych do stosunków międzynarodowych oraz modeli analitycznych

Zadanie 3 – Konceptualizacja i wykonanie przekrojowych analiz rodzin ideologiczno-programowych partii politycznych w Polsce w XXI wieku w odniesieniu do polityki zagranicznej Polski

Zadanie 4 – Konceptualizacja i analiza programów wypracowanych przez rodziny ideologiczno-programowe partii politycznych w Polsce w poszczególnych kierunkach geograficzno-rzeczowych.

Zadanie 5 – Opracowanie bazy źródłowej do analizowania rodzin ideologiczno-programowych partii politycznych w Polsce w XXI wieku w odniesieniu do polityki zagranicznej w ujęciu orientacji ideologiczno-program.

Zadanie 6 – Ewaluacja porównawcza myśli politycznej najważniejszych orientacji ideologiczno-programowych w Polsce w odniesieniu do polityki zagranicznej

Zadanie 7 – Prezentacja wyników badań

Zadanie 8 – Wypracowanie rekomendacji, scenariuszy i prognoz w odniesieniu do rozwoju myśli politycznej będącej efektem działalności ideotwórczej poszczególnych orientacji ideologiczno-programowych w Polsce

W ramach działań projektowych powstaną raporty (m.in. diagnostyczne i ewaluacyjne) oraz publikacje naukowe.

Okres realizacji projektu: od 2021-12-27 do 2023-12-27

Projekt „Spory w XXI wieku o politykę zagraniczną Polski. Interpretacje racji stanu” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529077/2021/2021

 

Skip to content