STEP by STEP

Aktualności

Harmonogram Collegium Pedagogicum

Subregion Województwo Data Miejsce
Wschodni Lubelskie 22.12.2018 Al. Niepodległości 14B, 23-204 Kraśnik
Podkarpackie 28.02.2019 Podkarpacka Izba Rolnicza Trzebownisko 615, 36-001 Trzebownisko
Mazowiecki Południe 26.02.2019 Starostwo Powiatowe w Lipsku, Rynek 1, 27-300 Lipsko
Północ 15.02.2019 Mała Wieś 45 A, 09-460 Mała Wieś
Centralny Łódzkie 28.02.2019 Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz
Świętokrzyskie 22.02.2019 Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
Północny Warm-Mazu. 31.01.2019 Kajki 4A,  10-547 Olsztyn
Kujaw-Pomor. 27.02.2019 Elema ul. Toruńska 186,  87-103  Mała Nieszawka
Północno-Zachodni Wielkopolskie 30.01.2019 Ul. Ogrodowa 5 , Turek 62-700
Lubuskie 20.02.2019 Henryków 54, 67-300 Szprotawa
Południowo Zachodni Opolskie 15.02.2019 Kozielska 3, 47-260 Polska Cerekiew
Opolskie 28.02.2019 Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów
Południowy Śląsk 22.12.2018 Złożeniec 47a, 42-436 Pilica
Małopolskie 15.12.2018 Mrowce 38, 34-500 Zakopane

 

 


Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt „Step by Step”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

CELEM PROJEKTU „Step by Step” jest :

Wzmocnienie szans na zatrudnienie i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET, poprzez wypracowanie w międzysektorowej współpracy ponadnarodowej Fundacji PAN, Bridge Agency, Twin Group nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania STEP BY STEP opartego o zdiagnozowane potrzeby NEET i użytkowników oraz jego wdrożenie przez min. 50 użytkowników do 31.12.18.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2016-12-01 do: 2018-12-31

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Step by Step” jest :

Wzmocnienie szans na zatrudnienie i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET, poprzez wypracowanie w międzysektorowej współpracy ponadnarodowej Fundacji PAN, Bridge Agency, Twin Group nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania STEP BY STEP opartego o zdiagnozowane potrzeby NEET i użytkowników oraz jego wdrożenie przez min. 50 użytkowników do 31.12.18.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2016-12-01 do: 2018-12-31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 288 968,00 zł (w  tym wkład UE: 1 215 367,93 zł)

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

UŻYTKOWNICY: instytucje rynku pracy, podmioty wszystkich sektorów (administracja, pozarządowy, prywatny) zaangażowane w proces wspierania osób młodych.

OSOBY/PODMIOTY NIEZBĘDNE DLA WSPÓŁPRACY PONADNAR. i WDROŻENIA DO PRAKTYKI: przedstawiciele użytkowników (m.in. doradcy zaw., konsultanci, pośrednicy pracy), decydenci regionalni/lokalni, pracodawcy, Partnerzy NEET jako ODBIORCY, których problemy dzięki wdrożeniu rozwiązania będę rozwiązywane.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU (angażujące Partnera z Wielkiej Brytanii na każdym etapie):

I.Przygotowanie innowacyjnego rozwiązania „STEP BY STEP” (etap 1)

Współpraca ponadnarodowa obejmuje 2 działania : wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z Twin Group  i wdrożenie, wymiana inf. i doświadczeń.

II.Testowanie rozwiązania (etap 2)

Obejmuje: realizację strategii dotarcia, testowanie, spotkania Asocjacyjno-szkoleniowe, ocena wiedzy, warsztaty superwizyjne, coaching.

III.Analiza efektów testowanego (etap 3)

Analiza testowania obejmuje:  ocenę zgromadzonego materiału, opinie 4 Sędziów kompetentnych w tym z WB, warsztaty focusowe z udziałem użytkowników, ekspertów, TG w celu konsultacji społ.-nauk. materiału (2 gr) z raportem, konsultacje społ-nauk.-Grupa Strategiczna (2 sesje) i przez formularz na www, opracowanie raportu z analizy wyników testowania.

IV.Opracowanie ostatecznej wersji rozwiązania (etap 4)

Wygenerowanie finalnej wersji SBS obejmuje :

I. NARZĘDZIE: DIAGNOZA POZIOMU I JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA W 3 WYMIARACH – Narzędzie przesiewowe, kwestionariuszowe z normami do weryfikacji poziomu nieprzystosowania w obszarach funkcjonowania NEET. Analiza pozwalająca dopasować rodzaj, długość, intensywność wsparcia do potrzeb.

II. MODEL PRACY: KSZTAŁTOWANIE PROAKTYWNYCH STRATEGII ZARADCZYCH- Podręcznik, poradnik metodyczny, program szkoleń pozwalający na kształtowanie radzenia sobie w syt. trudnych.

III. MODEL PRACY: WZMACNIANIE ZASOBÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I RELACJI SPOŁ.-Wzmacniający zasoby centralne, zarządzające własnym życiem gwarantujących dobre przystosowanie osobiste i społ. (program szkolenia realizatorów, scenariusze zajęć)

IV. MODEL: KSZTAŁTOWANIE WSPARCIA FORMALNEGO I POZAFORMALNEGO- kształtowanie kompetencji korzystania ze wsparcia i świadczenia go innym (program szkolenia, Akademia Liderów NEET, przewodnik korzystania ze wsparcia, instrukcja tworzenia grup samopomocowych)

V. AKTYWIZUJĄCY MODEL WSPÓŁDZIAŁANIA – Standard pracy dla przedstawicieli użytkowników w zakresie współpracy z NEET niwelujący stygmatyzację NEET, zwiększający jakość usług i instrumentów aktywizacji edukac.-zaw., w tym Akademia Liderów Wsparcia NEET, programy warsztatów dla użytkowników.

VI. WIELOWYMIAROWE NARZĘDZIE KREACJI KARIERY*- Narzędzia diagnozowania kompetencji (w tym luk kompet.) zainteresowań, predyspozycji  z nowym podejściem doradztwa (NEET nie przychodzi po gotowe porady i rozwiązania, aktywnie uczestniczy). Model poradnictwa kariery dla NEET oparty o kreowanie poczucia odpowiedzialności za jego działania

*Wyjątkowość innowacji=WERSJA MOBILNA-dostępna, (niezbędna jest skuteczna komunikacja z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji: sms, email, media społ.-Maz.Obserwatorium RP2014)

V.Działania wdrażające rozwiązanie (etap 5)

Finalizacja prac nad SBS obejmuje opracowanie KONCEPCJI WDROŻENIA SBS w PL i WB, w tym po zakończeniu projektu zawierającej: inf. potwierdzające realność wdrożenia rozwiązania, możliwość wdrożenia w obecnych warunkach krajowych (PL, WB), formę i sposób wdrożenia do praktyki->zróżnicowanie.

VI.Wypracowanie rekomendacji (etap 6)

Rekomendacje w formie „SBS BOOK” (wersja elektr.,) opisująca rozwiązanie i warunki wdrożeniowe (organizacyjne, techn., kompetencyjno-kadrowe, bezkosztowość) z analizą ryzyk utrudniających wykorzystanie.

Rekrutacja

Testowanie narzędzia „STEP BY STEP”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „STEP BY STEP” zaprasza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych  do udziału w testowaniu narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”.

Narzędzie jest owocem pracy zespołu ekspertów i stanowi innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywizację i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby spełniające kryteria:

1) status przedstawiciela (osoby zatrudnione i współpracujące) podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych, w tym MUP/PUP-y, OHP, szkoły ponadgimnazjalne, NGO’s statutowo wspierające młodzież (w tym NEET); OPS, PCPR, instytucje pieczy zastępczej, Ośrodki Terapii Uzależnień, Ośrodki readaptacyjne, Poradnie Rodzinne i inne

2) realizacja zadań z zakresu: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, coachingu, wsparcia psychologicznego

Testowanie obejmuje udział w spotkaniach asocjacyjno – szkoleniowych (48 godzin) oraz indywidualnym spotkaniu z coachem (3 godziny).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub drogą pocztową: Fundacja PAN, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin

Regulamin rekrutacji

 

Rekrutacja do tego projektu została zakończona.

Harmonogramy wsparcia

Warsztaty superwizyjne

17.03.2018, 9:00-14:00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.  Łukowska 20 Krzywda

21.03.2018, 9:00 – 14:00, ECKiW Ochotnicze Hufce Pracy, ul Sikorskiego 5, Biała Podlaska

24.03.2018, 8:00 – 13:00,  Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

24.03.2018, 14:00 – 19:00, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, ul. Łąbędzia 15, Lublin

24.03.2018, 8:00 – 13:00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin

24.03.2018, 13:00 – 18:00, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin

25.03.2018, 9:00 – 14:00, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, ul. Łąbędzia 15, Lublin

Spotkania asocjacyjno- szkoleniowe: „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”

GRUPA I :

Spotkania będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Łukowska 20 Krzywda, sala konferencyjna

Data Dzień Godziny Ilość godzin
30.11.2017 czwartek 09.00-15.30 8 godz.
4.12.2017 Poniedziałek 09.00-15.30 8 godz.
18.12.2017 Poniedziałek 09.00-15.30 8 godz.
8.01.2018 Poniedziałek 09.00-15.30 8 godz.
15.01.2018 Poniedziałek 09.00-15.30 8 godz.
22.01.2018 Poniedziałek 09.00-15.30 8 godz.

GRUPA II:

Spotkania będą odbywać się w Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie,

ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin, Sala szkoleniowa, II piętro

Data Dzień Godziny Ilość godzin
15.12.2017 Piątek 15.30-20.30  6 godz.
16.12.2017 Sobota 08.30-17.00 10 godz.
05.01.2018 Piątek 15.30-20.15  6 godz.
06.01.2018 Sobota 08.30-17.00 10 godz.
02.02.2018 Piątek 15.30-20.15  6 godz.
03.02.2018 Sobota 08.30-17.00 10 godz.

GRUPA III:

Spotkania będą odbywać się w:

– 21-23.02.2018: w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podl., ul. Lubelska 25, 21-300 Radzyń Podl.

– 07-09.03.2018: w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu, Jana Kilińskiego 86A, 22-400 Zamość

Data Dzień Godziny Ilość godzin
21.02.2018 Środa 9.00 – 15.30 8 godz.
22.02.2018 Czwartek 9.00 – 15.30 8 godz.
23.02.2018 Piątek 9.00 – 15.30 8 godz.
07.03.2018 Środa 9.00 – 15.30 8 godz.
08.03.2018 Czwartek 9.00 – 15.30 8 godz.
09.32.2018 Piątek 9.00 – 15.30 8 godz.

Spotkania coachingowe 

GRUPA I :

Spotkania będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Łukowska 20 Krzywda, sala konferencyjna

Data Dzień Godziny Ilość godzin
04.12.2017 Poniedziałek 15:30 – 18:30 3 godz
18.12.2017 Poniedziałek 15:30 – 18:30 3 godz
27.12.2017 Środa 15:30 – 20:30 6 godz
28.12.2017 Czwartek 15:30 – 20:30 6 godz
8.01.2018 Poniedziałek 15:30 – 18:30 3 godz
15.01.2018 Poniedziałek 15:30 – 18:30 3 godz
22.01.2018 Poniedziałek 15:30 – 18:30 3 godz

GRUPA II :

Spotkania będą odbywać się w Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie,

ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin, Sala szkoleniowa, II piętro

Data Dzień Godziny Ilość godzin
16.12.2017 Sobota 17:00 – 20:00 3 godz
23.12.2017 Sobota 08:30 – 16:30 9 godz
04.01.2018 Czwartek 08:30 – 16:30 9 godz
05.01.2018 Piątek 09:30 – 15:30 6 godz
02.02.2018 Piątek 09:30 – 15:30 6 godz

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content