STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

Aktualności

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/STRATEGOR/2020

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” nr POWR.02.05.00-00-0217/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu utworzenia oraz hostingu (16 miesięcy) platformy e-learningowej dedykowanej pracownikom JST do zapoznania się z narzędziem w formie podręcznika metodologicznego służącego do jednolitego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pogłębionej diagnozy i długofalowego planowania działań na poziomie lokalnym, pod kątem ich znaczenia społecznego.

Pobierz: ROZEZNANIE RYNKU NR 01/RR/STRATEGOR/2020

Pobierz: Formularz cenowy


Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest dostosowanie przez 2478 samorządy gminne lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4 956 pracowników (3964K/992M) jednostek samorządu terytorialnego do XII.2020.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER:

Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa poprzez zwiększenie potencjału JST do dostosowania SRPSdo właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego. Dla osiągnięcia celu założono w projekcie opracowanie modelowego wzoru budowania SRPS oraz zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli JST w tym zakresie. Działania te pozwolą na uspójnienie planowania w obszarze polityki społecznej na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Zwiększy się trafność opracowywania strategii wojewódzkich, a także będą możliwe zmiany legislacyjne.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  9 990 307,80 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2019-01-01 do: 2023-08-31

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Podmioty: Jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy, instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, inne podmioty istotne dla włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Instytucje pomocy i integracji społecznej, w tym: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wymiar ilościowy: 2478 samorządy gminne – jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystały opracowane narzędzie do poprawy jakości SRPS.

 

Osoby: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym: 4 956 (3964 K/992 M). Będą to osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z wsparcia doradczego. Są to pracownicy gmin – pracownicy zajmujący się planowaniem działań z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Będą to osoby w każdej z gmin, które zostaną zostanie przeszkolone: dwóch pracowników przy czym jeden pracownik z ośrodka pomocy społecznej i jeden z urzędu gminy. W tym ważną kategorią grupy docelowej będą: Gminy jako JST (600 podmiotów), dla których przeprowadzone będą działania wspierająco-doradcze polegające na: wskazówkach eksperckich w zakresie dostosowania strategii, które zostały poddane przeglądowi i które są nieprawidłowe, a także pozostałe gminy (JST), które po uczestnictwie w szkoleniach będą opracowywały strategie wg nowego modelu.

 

Dodatkowo, grupą docelową objętą wsparciem dodatkowym będzie co najmniej 315 przedstawicieli powiatów oraz co najmniej 16 przedstawicieli ROPS, którym w formie seminariów zaprezentowane zostanie narzędzia podręcznika metodologicznego, wydanego również w wersji elektronicznej i jego wykorzystania do dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w KPPUiWS, KPRES i innych dokumentach krajowych.

Harmonogramy wsparcia

Fundacja PAN informuje, że wsparcie doradcze dla uczestników projektu realizowane i świadczone jest na bieżąco w Regionalnych Biurach Doradczych.

Harmonogramy doradztwa bieżącego:

 1. Makroregionalne Biura Doradcze – stan na 01.07.2022

Informacja o  zaplanowanych terminach szkoleń w ramach projektu:

 1. Harmonogram szkoleń – październik 2020

Doradztwo specjalistyczne prowadzone jest w sposób bezpośredni, on-line, telefoniczne lub mailowo. Poniżej prezentujemy harmonogramy doradztwa prowadzone w formie spotkań bezpośrednich:

 1. Harmonogram doradztwa_ASD i DK_09.2020
 2. Harmonogram_doradztwa_GWenarski_09.2020
 3. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_DK_10.2020
 4. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_DK_03.2021
 5. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_03.2021
 6. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_ADS_04.2021
 7. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_DK_04.2021
 8. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_TW_4.2021
 9. Harmonogram_wsparcia_w_projekcie_IJ_04.2021

Doradztwo specjalistyczne – webinaria. Poniżej prezentujemy harmonogramy doradztwa prowadzone w formie online:

 1. Webinaria_harmonogram_11.2020
 2. Webinaria_harmonogram_12.2020
 3. Webinaria_harmonogram_01.2021
 4. Webinaria_harmonogram_02.2021
 5. Webinaria_harmonogram_03.2021
 6. Webinaria_harmonogram_03.2021- województwo Kujawsko-Pomorskie
 7. Webinaria harmonogram_04.2021
 8. Webinaria harmonogram 05.2021
 9. Webinaria harmonogram 09.2021
 10. Webinaria harmonogram 10.2021
 11. Webinaria harmonogram 11.2021
 12. Webinaria harmonogram 12.2021
 13. Webinaria harmonogram 01.2022
 14. Webinaria harmonogram 02.2022
 15. Webinaria harmonogram 03.2022
 16. Webinaria harmonogram 04.2022
 17. Webinaria harmonogram 05.2022

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty

Skip to content