Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji

O projekcie

Celem realizacji projektu jest popularyzacja wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych (perspektywa psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna) na temat:

  1. postaw tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów;
  2. otwartości na wielokulturowość;
  3. relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym.

Projekt jest odpowiedzią na zachodzące procesy w systemie edukacji związane z coraz większa liczbą dzieci cudzoziemskich w szkołach.

Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele środowiska nauki, oświaty czy organizacje pozarządowe, które w swojej działalności podejmują kwestie szeroko rozumianej tolerancji i równości w szkołach, rozumianych w duchu personalistycznej koncepcji osoby.  Planowane są następujące działania:

  1. Promowanie wiedzy dotyczącej problemu tolerancji, równości, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo.
  • Spotkania (w formie pogadanek) uczniów z osobami, które pochodzą z innych kultur i mają doświadczenie życia w wielu systemach społeczno-kulturowych.
  • Warsztaty w zakresie wielokulturowości dla uczniów, znaczenia tolerancji i otwartości uczniów w kontekście integracji szkolnej, stereotypów, dyskryminacji czy uprzedzeń w środowisku wielokulturowym, dyskusje na tematy związane z tolerancją. Prowadzenie – specjaliści zajmujący się naukowo tematem wielokulturowości i tolerancji.
  • Warsztaty organizowane przez badaczy oraz organizacje pozarządowe (ekspertów i praktyków) dla kadry pedagogicznej w zakresie wielokulturowości, znaczenia tolerancji i otwartości uczniów w kontekście integracji szkolnej, stereotypów, dyskryminacji czy uprzedzeń w środowisku wielokulturowym.

Celem powyższych spotkań jest stworzenie lepszego klimatu do nauki i lepszych wyników w nauce poprzez promocję wśród uczniów i nauczycieli postaw opartych na tolerancji wobec wszelkiej odmienności/inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia i radzenia sobie z napięciami/konfliktami.

Ponadto planowane są wydarzenia integrujące środowisko naukowe, szkolne oraz organizacje pozarządowe. Celem tych spotkań, realizowanych w formie paneli dyskusyjnych (z udziałem naukowców polskich i międzynarodowych), jest dzielenie się wiedzą naukową oraz ekspercką w zakresie wskazanej problematyki. Uczestnicy: specjaliści zajmujący się naukowo tematem wielokulturowości i tolerancji, przedstawiciele NGO (eksperci i praktycy), przedstawiciele administracji samorządowej, dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

  1. Inicjowanie wśród uczniów działań, które będą rozwijać kompetencje w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów postaw tolerancji, szacunku, poszanowania praw człowieka. Planowany jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego założeniem jest „uchwycenie” na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji wartości tolerancji/szacunku wobec innych/równości w życiu codziennym.
  2. Zainicjowanie nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy światem nauki – światem badaczy a praktykami mierzącymi się z problemami we wskazanym obszarze. Założeniem projektu jest stworzenie trwałej platformy dla efektywnej współpracy poprzez popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i promocję nauki. Miejscem dyskusji będzie – poza wspólnymi spotkaniami – przestrzeń wirtualna. Na potrzeby projektu zostanie utworzona strona internetowa oraz konta w mediach społecznościowych, na których będą promowane wyniki badań oraz relacje ze wspólnych działań.
  3. Prowadzenie ogólnopolskich badań społecznych (ilościowych) wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tolerancji oraz jej znaczenia w kontekście procesu integracji. Ze względu na migracje, których jednej z głównych przyczyn należy upatrywać w wojnie toczącej się na Ukrainie, obserwowane zmiany są bez precedensu. Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy.

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01.

TERMIN REALIZACJI: 1 października 2023 do 30 września 2024.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Patronat nad Projektem objął również Instytut Badań Edukacyjnych.

Rekrutacja

Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele środowiska nauki, oświaty czy organizacje pozarządowe, które w swojej działalności podejmują kwestie szeroko rozumianej tolerancji i równości w szkołach, rozumianych w duchu personalistycznej koncepcji osoby.

Skip to content