@talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej

O projekcie

Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jego celem jest zastosowanie humanistyki dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne wdrożenie jej osiągnięć i wykorzystanie zaplecza naukowego w praktyce kształcenia i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne.

Celem głównym projektu jest opracowanie modelu interdyscyplinarnego wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz przetestowanie jego funkcjonowania w ramach pilotażowego wdrożenia programu w dwóch grupach uczniów: klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Spośród szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie lubelskim i mazowieckim wylosowane zostanie po 10 szkół, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników programu.

Uczestnicy programu zostaną objęci rocznym programem wsparcia, który będzie się składał z wykładów, ćwiczeń i warsztatów, prowadzonych przez pracowników naukowych i praktyków z poszczególnych dyscyplin naukowych w ramach dziedziny. Ich celem będzie rozwój wiedzy, a także umiejętności i kompetencji wskazanych i scharakteryzowanych w stworzonym modelu wsparcia. Uczniowie otrzymają również indywidualne wsparcie mentoringowe, obejmujące m.in. towarzyszenie i wspierane w rozwiązywaniu wylosowanego problemu o charakterze interdyscyplinarnym. Działania merytoryczne dotyczyć będą także rodziców uczniów uczestniczących w programie, jak również nauczycieli i pedagogów reprezentujących wylosowane placówki.

Planowane efekty:

  1. Opracowanie modelu wsparcia i rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  2. Przygotowanie arkusza nominacji uczniów uzdolnionych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych (dla grupy uczniów klas 6-8 oraz uczniów klas ponadpodstawowych).
  3. Stworzenie systemu metodycznego rekrutacji młodzieży do programu.
  4. Opracowanie narzędzia do pomiaru zdolności i uzdolnień w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz pozaintelektualnych predyktorów osiągnięć szkolnych, wyodrębnionych w opracowanym modelu wsparcia.
  5. Objęcie 40 uczniów (uczestników programu) rocznym interdyscyplinarmym programem wsparcia w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  6. Objęcie 40 uczniów (uczestników programu) w ramach programu indywidualnym mentoringiem.
  7. Zorganizowanie konferencji naukowej podsumowującej działania w projekcie.
  8. Wydanie publikacji naukowej z zakresu tematyki rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zawierającej rezultaty prac w ramach projektu.

Okres realizacji projektu: od 2022-02-07 do 2024-01-06

Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529081/2021/2022

 

Rekrutacja

Szczegóły uczestnictwa oraz terminy rekrutacji do programu są podane na stronie projektu: www.talenton.pl

Skip to content