Wachlarz kompetencji zawodowych

Aktualności

Informujemy, iż od 1 grudnia 2017 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Zamość  rozpoczęła realizację projekt pt. ,,Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość (Technikum nr 1 w ZSP nr 1, Technikum nr 2 i ZSZ w ZSP nr 2, Technikum nr 5 w ZSP nr 5) w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 574 uczniów (342K, 232M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2019 r. poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego.

Celem proj. jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie (stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnia, kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej).

Osiągnięcie celu głównego projektu zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 574 uczniów (342 K, 232 M), 22 nauczycieli (12K,10M), którzy zostaną objęci kompleks. programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkół, uczniów i nauczycieli a także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy, programem uwzględniającym formy wsparcia przewidziane w regulaminie konkursu, w tym doposażenie szkół, szkolenia dla nauczycieli (z wykorzystaniem dośw. działających na poziomie wojew. i lokalnym placówek doskonal. nauczycieli), organizację staży u pracodawców.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 198 847,55 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 419 020,42 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2017 – 15.12.2019

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 4 szkoły kształcenia zawodowego z terenu Miasta Zamość:

  • Technikum nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1),
  • Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSP nr 2),
  • Technikum nr 5 (ZSP nr 5),

22 (12K, 10M) nauczycieli zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodowej kształcenia w ww. szkołach w kierunkach objętych projektem i 562 uczniów (339K, 223M) klas I-IV technikum i kl. I-III ZSZ pobierających naukę na kierunkach objętych projektem w jednej z 4 ww. szkół, którzy zamieszkują/podejmują naukę na terenie woj. lubelskiego, Miasta Zamość.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

  1. Doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów dla Technikum nr 1 (ZSP nr 1), Technikum nr 2 i ZSZ (ZSP nr 2), Technikum nr 5 (ZSP nr 5);
  2. Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów Technikum nr 1 (ZSP nr 1), Technikum nr 2 i ZSZ (ZSP nr 2), Technikum nr 5 (ZSP nr 5);
  3. Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zaw. i instruktorów praktycznej nauki zawod. nauczających w Technikum nr 1 (ZSP nr 1), Technikum nr 2 i ZSZ (ZSP nr 2), Technikum nr 5 (ZSP nr 5);
  4. Staże dla uczniów u pracodawców;

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Rekrutacja

Rekrutacja zamknięta wśród uczniów i nauczycieli szkół objętych projektem.

Do pobrania

Harmonogramy szkoleń

Dokumenty uczestnika projektu

Pozostałe dokumenty

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty

Skip to content