Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 lipca 2017 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Partner Projektu) w partnerstwie z Gminą Wilkołaz (Lider Projektu), rozpoczęła realizację projekt pt. ,,Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (w tym 112 K i 122 M) z trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno -wyrównawczych. I rozwijających kompetencje z wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia, nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

Realizacja celu głównego projektu w bezpośredni sposób przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL 2014-20, którym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakłada m.in. organizację zajęć wyrównawczych, rozwijających, doradztwa zawodowego przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), tworzenia w szkołach warunków do nauczania metodą eksperymentu i indywidualne podejście do pracy z uczniem. Tworzenie warunków umożliwiających dostęp do wysokiej jakości edukacji, warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce również poprzez takie działania jak doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne czy doskonalenie kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej szkół ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WL.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 486 023,25 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 413 119,76 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2017 do 30.06.2019

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi min. 234 uczniów (112 K i 122 M) oraz 42 nauczycieli (36 K i 6 M) z trzech szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) prowadzonych przez Gminę Wilkołaz (które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali woj. Lubelskim.

Szkoła Podstawowa w Wilkołazie w tym:
• Szkoła Podstawowa- 46 uczn. (24K/22M) i 10 naucz. (8K/2M),
• Gimnazjum- 104 uczn. (53K/51M) i 10 naucz. (8K/2M),
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie: 64 uczn. (27K/37M) i 11 naucz. (10K/1M),
• Szkoła Podstawowa w Marianówce- 20 uczn. (8K/12M) i 11 naucz. (10K/1M).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia ogólnego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno -wyrównawczych i rozwijających kompetencje z wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia,
• nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36K i 6M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Skip to content