Projekt STRATEGOR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, realizuje projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który jest wdrażany w ramach konkursu organizowanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

Eksperci Fundacji PAN, UKSW oraz KUL dokonali analizy 600 gminnych SRPS pod kątem ich przydatności do planowania i zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej oraz zgodności z celami i kierunkami zawartymi w obowiązujących programach krajowych. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania Podręcznika metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, służącego przygotowaniu SRPS poprawnych pod względem metodycznym.

W Podręczniku metodycznym, opracowanym przez ekspertów Fundacji PAN w ramach kolejnego zadania projektowego, zaprezentowano kompleksowe rozwiązania dla panowania strategicznego w obszarze polityki społecznej na poziomie lokalnym. Zawarte w opracowaniu metody i techniki nadają nowy standard praktyce prac nad SRPS. OPS oraz JST otrzymują usystematyzowany wzorzec dostarczający wiedzy w zakresie aktualizacji bieżących i opracowania kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przygotowane narzędzie dostępne jest na platformie e-learningowej, znajdującej się pod adresem www.strategor-pan.pl. Podręcznik metodyczny otrzymał pozytywną opinię Komitetu Sterującego projektem, w skład którego wchodzą m.in.: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS oraz Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie EFS MIiR, a także reprezentacji środowiska naukowego i JST. Podręcznik został również zarekomendowany samorządom przez MRPiPS jako spełniający wymagania metodyczne do tworzenia SRPS.

W trakcie trwania projektu nieustannie prowadzone są działania szkoleniowo-doradcze. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (www.strategor-pan.pl), oferującej m.in. wspomniany podręcznik metodyczny, szkolenie omawiające poszczególne etapy prac nad SRPS, dodatkowe materiały i narzędzia pomocne przy opracowywaniu strategii, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami oraz wiele innych.

Do dyspozycji uczestników projektu pozostają regionalni doradcy i eksperci, którzy:

  • świadczą bieżące doradztwo w zakresie praktycznego stosowania podręcznika i obsługi platformy e-learningowej,
  • przeprowadzą indywidualne konsultacje w zakresie dostosowania SRPS do nowych standardów,
  • przygotują raport jakościowy o aktualnej SRPS,
  • wiele innych.

Zakres świadczonego wsparcia opisany jest w platformie szkoleniowej. Udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu bezpłatne.

Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (znajdującego się na stronie www.projektstrategor.pl/rekrutacja), a następnie przesłanie go na adres Makroregionalnego Biura Doradczego, właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl oraz tutaj).

Skip to content