Raport z pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk prezentuje raporty z pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.

Raport dotyczący badania uczniów

Uzyskane w ramach pilotażu wyniki potwierdzają związek kapitału psychologicznego z otrzymywanym wsparciem oraz jakością przystosowania (zdrowotnego, emocjonalnego, rodzinnego, społecznego i szkolnego) u uczniów z trzech grup: klas 1-3, klas 4-8 oraz klas ponadpodstawowych. Okazuje się, że zarówno uczniowie (klas podstawowych i ponadpodstawowych) mający wysoki kapitał psychologiczny (m.in. samoocenę, prężność, optymizm, wytrwałość), jak i uczniowie otrzymujący wsparcie społeczne, wykazują wyższy poziom jakości życia i przystosowania w wymiarach: aktywności fizycznej, ogólnego nastroju, funkcjonowania rodzinnego, funkcjonowania społecznego oraz wyników szkolnych.

Jednocześnie potwierdza się zależność, że wysoki kapitał psychologiczny przekłada się na aktywne, prospołeczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i stresem. Ponadto – w ramach pilotażu – wykazano, że aktywne radzenie sobie z trudnościami jest pozytywnie powiązane przystosowaniem i wysokim poziomem jakości życia. Można zatem stwierdzić, że uczniowie (klas podstawowych i ponadpodstawowych), którzy skupiają się na aktywnym rozwiazywaniu trudności, częściej niż osoby stosujące strategie bierne, unikowe wykazują wysoki poziom przystosowania (zdrowotnego, emocjonalnego, rodzinnego, społecznego i szkolnego) i jakości życia. Uzyskane wyniki dowodzą zasadności poszukiwania systemowych rozwiązań i wdrażanie programów pozwalających na systematyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów – w szczególności w sytuacjach kryzysowych, jaką jest m.in. pandemia COVID-19.

Raport dotyczący badania rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych

Uzyskane w ramach pilotażu wyniki potwierdzają związek kapitału psychologicznego z otrzymywanym wsparciem oraz udzielanym wsparciem społecznym. Okazuje się, że osoby (rodzice, nauczyciele, pedagodzy/psycholodzy szkolni) mające wysoki kapitał psychologiczny (m.in. samoocenę, prężność, optymizm, nadzieję), wysoki dobrostan psychospołeczny i odporność psychiczną w większym stopniu otrzymują i udzielają wsparcia społecznego aniżeli osoby o niskim kapitale psychologicznym. Jednocześnie potwierdza się zależność, że wysoki kapitał psychologiczny przekłada się na aktywne, prospołeczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i stresem. Ponadto – w ramach pilotażu – wykazano, że aktywne radzenie sobie z trudnościami jest pozytywnie powiązane zarówno z otrzymywanym wsparciem społecznym, jak i wsparciem udzielanym. Można zatem stwierdzić, że osoby (rodzice, nauczyciele, pedagodzy/psycholodzy szkolni), które skupiają się na aktywnym rozwiazywaniu trudności, częściej niż osoby stosujące strategie bierne, unikowe, otrzymują wsparcie od otoczenia, ale też chętniej udzielają wsparcia i pomocy innym. Uzyskane wyniki dowodzą zasadności poszukiwania systemowych rozwiązań i wdrażanie programów pozwalających na systematyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli – w szczególności w sytuacjach kryzysowych, jaką jest m.in. pandemia COVID-19.

 

Skip to content