Rekrutacja szkół do Programu Wsparcia talentON

Rozpoczynamy I. etap rekrutacji do Programu talentON. Zapraszamy dyrekcje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego oraz mazowieckiego do złożenia formularza zgłoszeniowego szkoły.

Rekrutacja szkół polega na wypełnieniu przez dyrekcję placówki (lub wyznaczonego przez dyrekcję szkoły pracownika) formularza zgłoszeniowego szkoły (do pobrania tutaj – PDF) i przesłanie go na adres biura projektu: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin.

W odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy szkoły, w którym znajdą się dane identyfikacyjne placówki, dyrekcja i wyznaczeni reprezentanci kadry pedagogicznej otrzymają kwestionariusz zawierający następujące komponenty podlegające ocenie punktowej:

  1. klimat kreatogenny panujący w szkole (autorski Kwestionariusz Potencjału Kreatywnego Organizacji), który powinien zostać wypełniony przez co najmniej 5 reprezentantów kadry pedagogicznej danej szkoły;
  2. zakres działań podejmowanych przez szkołę na rzecz uczniów zdolnych;
  3. wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy szkół podstawowych) oraz matur (dotyczy szkół ponadpodstawowych) w odniesieniu do egzaminów przeprowadzonych w 2022 roku, wyrażone w staninach.

Oceny punktowej zgłoszeń dokona Zespół Naukowy Projektu. W oparciu o wskazane 3 komponenty możliwe jest uzyskanie maksymalnie 154 pkt.

Bazując na uzyskanej punktacji zostanie utworzona lista rankingowa obejmująca:

  • maksymalnie 5 szkół podstawowych z obszaru województwa lubelskiego,
  • maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa lubelskiego,
  • maksymalnie 5 szkół podstawowych z obszaru województwa mazowieckiego,
  • maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa mazowieckiego,

I. etap rekrutacji potrwa do 28 września 2022 roku. Każda z wyłonionych placówek otrzyma prawo do przesłania zgłoszeń od 10 uczniów z danej grupy wiekowej (uczniów klas 6-8 bądź uczniów szkół ponadpodstawowych). Wybrani uczniowie zostaną objęci pilotażowym Programem Wsparcia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: talenton.pl

Dokumenty rekrutacyjne – I. etap:

 

Skip to content