Rozeznania rynku nr 1/2019/AW/FPAN-RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Akademia Wychowanków MOS i MOW  nr projektu: nr POWR.03.01.00-00-T166/18 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie bloku miękkich kompetencji zawodowych dla Uczestników projektu.

Zamówienie obejmuje:

  1. Opracowanie programu kształcenia (ogólna charakterystyka zajęć, opis zakładanych efektów  kształcenia, opis warunków prowadzenia zajęć i sposoby realizacji kształcenia, opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia), zakres: miękkie kompetencje zawodowe.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie rozwoju miękkich kompetencji zawodowych – warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, umiejętność poszukiwania ofert pracy, oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne). Wymiar wsparcia: 24 godziny dydaktyczne na każdą grupę dla  10 grup Uczestników Projektu x 10 osób (łącznie dla 100 uczestników projektu),  łącznie 240 godzin dydaktycznych.

 

Termin realizacji: październik 2019r. – sierpień 2021r.

 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 15 października 2019 r. godz. 8:30.

 

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

  1. Rozeznanie
  2. Formularz cenowy

Skip to content