ROZEZNANIE RYNKU NR 01/NMP/2017/ROZ

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca pracy” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego
do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu: „Nowe miejsca pracy”,
nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020, zwane dalej zamówieniem, dla 50 osób (5 grup średnio 10 – osobowych) powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Usługa będzie obejmowała przeprowadzenie szkolenia (40 godz.), zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu dla uczestników, mat. szkoleniowych (podręczniki i skrypty temat.) oraz będzie obejmowała ubezpieczenie uczestników podczas szkolenia.

Do pobrania: fundacjapan.pl/…/zapytanie-ofertowe-01-NMP-2017-rozeznanie-rynku.docx (ROZEZNANIE RYNKU NR 01/NMP/2017/ROZ wraz FORMULARZEM CENOWYM)

Skip to content