ROZEZNANIE RYNKU NR 02/NMP/2017/ROZ

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca pracy” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia doradztwa gospodarczego grupowego oraz indywidualnego dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie doradztwa gospodarczego grupowego oraz indywidualnego dla osób pow. 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. w ramach projektu: „Nowe miejsca pracy”, nr projektu RPLU.09.03.00-06-0120/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zwane dalej zamówieniem:

  • Doradztwo grupowe dla 50 osób (5 grup średnio 10 – osobowych) w wymiarze 2 godz. na 1 grupę, łącznie 10 godz.
  • Doradztwo indywidualne dla 50 osób w wymiarze 8 godz. na 1 osobę, łącznie 400 godz.

Do pobrania: zapytanie ofertowe 02-NMP-2017-rozeznanie rynku (pełna treść ROZEZNANIA RYNKU NR 02/NMP/2017/ROZ wraz z FORMULARZEM CENOWYM)

Skip to content