Rozeznanie rynku nr 2/2018/PAW/FPAN-RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu  Program aktywnego włączenia, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert wynajmu sal dydaktycznych na przeprowadzenie wsparcia identyfikacyjno-doradczego, warsztatów samopoznania i kompetencji interpersonalnych oraz warsztatów autoprezentacji, dla 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: grudzień 2018- kwiecień 2019 r.  z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku

Zapytanie

Formularz_cenowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin, do którego należy złożyć wycenę, upływa 10.12.2018 r. o godz. 8:30.