Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu  Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert  na wynajem sal dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, indywidualnego poradnictwa psychologiczno-społecznego oraz grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w planowanym terminie: marzec – lipiec 2019 r.  z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zajęć dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

 

Termin, do którego należy złożyć wycenę, upływa 1 marca 2019 r. o godz. 8:30.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

1. Zapytanie

2. Formularz cenowy

Skip to content