Rozeznanie rynku – projekt „Zmiana na Lepsze”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu Zmiana na Lepsze, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0156/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP  w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w planowanym terminie: marzec- lipiec 2019 r.   z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku

Rozeznanie

Formularz cenowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 1 marca 2019r. godz. 8:30.

Skip to content