Rozpoczęto realizację projektu „@talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”

Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie modelu wsparcia i rozwoju młodzieży uzdolnionej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Jego celem jest zastosowanie humanistyki dla rozwoju edukacji, poprzez praktyczne wdrożenie jej osiągnięć i wykorzystanie zaplecza naukowego w praktyce kształcenia i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane są osoby zdolne.

Celem głównym projektu jest opracowanie modelu interdyscyplinarnego wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz przetestowanie jego funkcjonowania w ramach pilotażowego wdrożenia programu w dwóch grupach uczniów: klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Spośród szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie lubelskim i mazowieckim wylosowane zostanie po 10 szkół, w których zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników programu.

Uczestnicy programu zostaną objęci rocznym programem wsparcia, który będzie się składał z wykładów, ćwiczeń i warsztatów, prowadzonych przez pracowników naukowych i praktyków z poszczególnych dyscyplin naukowych w ramach dziedziny. Ich celem będzie rozwój wiedzy, a także umiejętności i kompetencji wskazanych i scharakteryzowanych w stworzonym modelu wsparcia. Uczniowie otrzymają również indywidualne wsparcie mentoringowe, obejmujące m.in. towarzyszenie i wspierane w rozwiązywaniu wylosowanego problemu o charakterze interdyscyplinarnym. Działania merytoryczne dotyczyć będą także rodziców uczniów uczestniczących w programie, jak również nauczycieli i pedagogów reprezentujących wylosowane placówki.

Dodatkowe informacje znajdują się na podstronie projektu

Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529081/2021/2022

Skip to content