Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym – stan obecny i planowane zmiany