Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświat

     W dn. 13.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświaty i sektorze prywatnym. Według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku„. Celem szkolenia było ​usystematyzowanie wiedzy na temat standardów kontroli zarządczej i rozwój umiejętności zastosowania jej w praktyce. Wzrost kompetencji w zakresie samodzielnego  opracowywania niezbędnych dokumentów i wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce.

W programie między innym : 

OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. ZFŚS – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE   Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

– podstawowe definicje

– tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku

– wysokości odpisów na 2018 rok i zwiększenia na ZFŚS .

– Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

CHARAKTERYSTYKA ZFŚS  

– przeznaczenie funduszu socjalnego ,kryteria socjalne

– osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS

– zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych

ZFŚS  a   ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH –  istotne zmiany od 2018 roku.

ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI  ZFŚS

– obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu

– nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu  ZFŚS.

– usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno

– odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego

WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA

– regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu

– tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej

– plan rzeczowo – finansowy

– dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej

Szkolenie poprowadził Pan Robert Zajdel – Pracownik samorządowy, praktyk, wieloletni trener z zakresu kadr, prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.