Testowanie narzędzia STEP BY STEP

Zakończyliśmy etap testowania wstępnej wersji narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET oraz aplikacji mobilnej do poruszania się po rynku pracy. 30 przedstawicieli potencjalnych użytkowników narzędzia –  podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15–29 lat, w tym m.in. urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, ośrodków pomocy społecznej, szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, itp., uczestniczyło w spotkaniach asocjacyjno-szkoleniowych, podczas których poznawali wypracowane rozwiązanie. Następnie wybrane osoby przeprowadziły warsztaty testujące oraz indywidualne spotkania z osobami młodymi spełniającymi kryteria NEET tj. nie pracującymi, nie kształcącymi się, nie szkolącymi się.

Jednocześnie narzędzie jest konsultowane podczas spotkań panelowych praktyków i ekspertów pracujących z osobami młodymi w wieku 15–29 lat, w tym w szczególności NEET. Wszystkie zebrane doświadczenia i efekty posłużą zespołowi ekspertów do pracy nad ostateczną wersją rozwiązania, która następnie będzie upowszechniana w drugiej połowie roku. Narzędzie i aplikacja mobilna powstają w ramach projektu „STEP BY STEP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Skip to content